Opšte propozicije

OPŠTE PROPOZICIJE BILIJAR SAVEZA SRBIJE

1 Propozicije Bilijar Saveza Srbije su usklađene sa SPORTSKIM REGULATIVIMA EPBF i BSS ih primenjuje kod svih zajedničkih poglavlja.

2 Na teritoriji Srbije, BSS organizuje takmičenja u svim disciplinama na POOL stolovima a u skladu sa propozicijama takmičenja EPBF.

U okviru Bilijar Saveza Srbije funkcionišu sekcije za POOL bilijar, SNOOKER i KARAMBOL.

Takmičenja u POOL bilijaru, SNOOKERU i KARAMBOLU organizuje BSS  prema kalendaru takmičenja na teritoriji Srbije.

”Propozicije takmičenja BSS” važe za sva ekipna i pojedinačna takmičenja na teritoriji Srbije a u organizaciji BSS.

Propozicije takmičenja važe za sve klubove, članove BSS i plaćanjem godišnje članarine oni ih prihvataju. Takmičenja i mečevi između klubova članova drugih eventualnih bilijar organizacija na teritoriji Srbije su dozvoljena samo uz posebno odobrenje UO BSS.

1. OPŠTA UPUTSTVA

1.1 Trajanje takmičarske sezone

Takmičarska sezona tekuće godine počinje 01. januara i završava se do 31. decembra iste godine a po rasporedu koji utvrdi UO BSS. Kalendar takmičenja je prilagođen kalendaru takmičenja EPBF: Evropskim prvenstvima, ”EURO Tour” i ”Best of the East” takmičenjima,kao i svim značajnijim medjunarodnim takmičenjima na kojima učestvuju naši takmičari.  Ako se u  Evropski kalendar uvrsti neko izuzetno interesantno i važno takmičenje za takmičare u BSS, dozvoljene su izmene kalendara takmičenja BSS. Klubovi će o tome biti na vreme obaveštavani.

1.2 Prelazni rokovi i registracija takmičara

Prelazni rokovi za sve takmičare su: Zimski – od završetka Mastersa do prvog takmičenja u toku godine , aLetnji – od poslednjeg prolećnog do prvog jesenjeg takmičenja. Takmičar koji nastupi za neki klub ne može isti menjati do prelaznog roka.

Takmičari čiji se klub ugasi ili ne plati članarinu BSS su slobodni i mogu u bilo koje vreme nastupiti za drugi klub. Svi njihovi rezultati su važeći: br. bodova i dr. U ovom slučaju takmičari ne moraju donositi ispisnicu u novi klub i BSS. Prvim nastupom za drugi klub važi prethodno pravilo.

Takmičari aktivnih klubova, pri prelasku iz kluba u klub MORAJU imati ispisnicu matičnog kluba, gde jedan primerak ostaje klubu, a drugi se prilaže na uvid BSS. Prilikom prelaska igrača u novi klub, klub koji angažuje igrača plaća savezu taksu od 20 eura u dinarskoj protivvrednosti i prilaže ispisnicu igrača iz bivšeg kluba kao i propratno pismo u kome se navodi da želi da angažuje igrača.

Sve potrebne formulare koje klubovi nemaju, mogu dobiti od AC BSS ili na zvaničnom web sajtu savezawww.bilijar.rs .

Eventualni spor oko izdavanja ispisnice između takmičara i kluba rešava takmičarska komisija odredjena od strane BSS.

1.3 Registracija takmičara u BSS

Takmičar koji nastupa prvi put u sistemu takmičenja BSS obavezan je da preko kluba dostavi Administrativnom centru jednu sliku (formata za l.k.) i lične podatke popunjene na obrascu  ‘Karton prijave igrača’ koji se takođe može naći na www.bilijar.rs . Počevši od 01.01.2012. godine, svaki takmičar koji nastupa na takmičenjima pod okriljem BSS biće u obavezi da sa sobom ima Identifikacionu karticu koja će biti izdata od strane BSS. Kartica će sadržati osnovne podatke igrača, sliku i ime kluba za koji nastupa, kao i pečat kojim se overava njena verodostojnost.

Uz »Karton prijave igrača« igrači su dužni da potpišu i »Antidoping izjavu« koja je odobrena od strane Ministarstva za sport i omladinu Republike Srbije.

1.4 Registracija klubova u BSS

Klubovi koji žele da pristupe BSS moraju se prvo registrovati u Ministarstvu za sport i omladinu Republike Srbije. Formulare potrebne za registraciju kao i detaljna uputstva o procesu registracije klubovi mogu dobiti od AC BSS. Po dobijanju rešenja od nadležnog ministarstva klubovi mogu postati članovi BSS ako ispune odredjene uslove. Potrebna dokumenta klubovi dostavljaju na adresu Bilijar saveza Srbije u pisanoj formi.

Za pristupanje u BSS klubovi su obavezni da dostave:

 • Odluku skupštine kluba o pristupanju BSS
 • Molbu za primanje u članstvo
 • Fotokopiju Statuta
 • Fotokopije Rešenja o registraciji
 • Podatke predsednika i sekretara kluba (lični, adresa, kontakt telefoni…)

Sve novčane obaveze klubovi mogu regulisati plaćanjem na žiro – račun  BSS:

265-1630310004172-15 Raiffeisen banka A.D. Beograd

1.5 Sticanje prava učešća na zvaničnim takmičenjima pod okriljem BSS

Takmičari mogu učestvovati na zvaničnim takmičenjima pod okriljem Bilijar Saveza Srbije ako su članovi aktivnog kluba u BSS i ako su izmirili obaveze prema klubu i BSS. Takmičari koji su registrovani i nastupaju za neki evropski klub ne mogu igrati domaće prvenstvo.

Takmičari po kategorijama (juniori i veterani) mogu učestvovati ako ispunjavaju starosnu granicu utvrđenu od strane EPBF.

Na svim pojedinačnim prvenstvima Srbije mogu učestvovati samo takmičari koji imaju državljanstvo Srbije odnosno eventualno pravo nastupa za državnu reprezentaciju. Izuzetak od ovog pravila čine takmičari iz Republike Srpske koji se mogu takmičiti u domaćem prvenstvu jer ne postoji liga u Republici Srpskoj.

Na ekipnim takmičenjima mogu učestvovati i strani državljani.

1.6 Članarine klubova učlanjenih u BSS

Godišnju članarinu po jednom klubu odredjuje UO BSS pred početak svake sezone i ona se plaća dvodelno u dinarskoj protivvrednosti. Prvi deo članarine se plaća najkasnije do 31.01. tekuće godine,a drugi deo članarine se plaća najkasnije do 31.07. tekuće godine.

Plaćanjem članarine klub stiče pravo da učestvuje u ekipnom takmičenju, da svoje takmičare šalje na pojedinačna takmičenja u svim kategorijama kao i da organizuje takmičenja za koje ispunjava uslove. Takodje, plaćenom članarinom stiče pravo da koristi sve pogodnosti koje BSS nudi (nabavka opreme pod povoljnijim uslovima, oslobadjanje od carine prilikom uvoza opreme, pomoć pri konkurisanju za dobijanje novčanih sredstava u lokalnim samoupravama itd.)

Članarine plaća predstavnik kluba Tehničkom sekretaru BSS odredjenih datuma (o čemu dobija pismenu potvrdu – priznanicu) ili preko žiro računa BSS  (265-1630310004172-15 Raiffeisen banka A.D. Beograd).

1.7 Licence igrača

Godišnju cenu takmičarske licence odredjuje UO BSS pred početak svake sezone, a plaća se u dinarskoj protivvrednosti i obavezno se plaća u januaru mesecu svake godine.Takmičarsku licencu plaćaju SVI takmičari koji učestvuju na pojedinačnim državnim prvenstvima.

Seniori plaćaju punu cenu licence a takmičari u kategoriji juniora, veterana i wheelchair kategoriji plaćaju 50% od seniorske licence. Takmičari drugih kategorija koji igraju seniorska prvenstva takodje plaćaju punu cenu licence.

Plaćanjem licence takmičari stiču pravo nastupanja na državnim prvenstvima u svojoj kategoriji kao i pravo odlaska na medjunarodna takmičenja ako za to ispune uslove. Takodje, stiču pravo pomoći koje savez nudi (pomoć prilikom dobijanja vize, pomoć pri konkurisanju za novčana sredstva u Opštinama stanovanja itd.)

1.8 Dugovanja klubova i pojedinaca prema BSS

Sva dugovanja klubova i pojedinaca prema BSS moraju biti izmirena do prvog narednog takmičenja (od nastanka duga). Ako se dugovanja ne izmire :

 • Takmičar – neće moći da učestvuje na takmičenjima u organizaciji BSS
 • Klub – klub i njegovi takmičari neće moći da učestvuju na takmičenjima u organizaciji BSS a takodje klubu će biti onemogućeno da organizuje zvanična takmičenja

2. VRSTE TAKMIČENJA POD OKRILJEM BILIJAR SAVEZA SRBIJE

(tehničke propozicije za takmičenja)

2.1 Takmičarske kategorije u okviru BSS

U okviru Bilijar Saveza Srbije takmičari se prema starosnoj kategoriji, polu ili fizičkim sposobnostima dele na :

 • Seniore
 • Vetrane – takmičari stiču pravo nastupa u ovoj kategoriji u godini kada navršavaju 40 godina života
 • Juniore – takmičari imaju pravo nastupa u ovoj kategoriji završno sa godinom u kojoj navršavaju 18 godina života
 • Žene
 • Wheelchair – takmičari sa invaliditetom (u invalidskim kolicima)

Takmičari mogu nastupati u onoj kategoriji za koju su ispunili uslov i to važi za sve kategorije osim za seniorsku. Na seniorskim takmičenjima mogu nastupati svi takmičari bez obzira na godine, pol ili fizičke sposobnosti.

2.2 Vrste takmičenja u okviru BSS

Takmičenja u okviru Bilijar Saveza Srbije se dele na :

 • Ekipna takmičenja
 • Pojedinačna takmičenja

Ekipna takmičenja koja se održavaju pod okriljem Bilijar Saveza Srbije su sledeća:

 • Državno prvensto
 • Kup Srbije

Pojedinačna takmičenja koja se održavaju pod okriljem Bilijar Saveza Srbije su sledeća :

 • Državno prvenstvo za seniore – MASTERS serija i Regionalne lige
 • Državno prvenstvo za juniore
 • Državno prvenstvo za veterane
 • Državno prvenstvo za žene
 • Državno prvenstvo u wheelchair kategoriji

2.3 Ekipno takmičenje

2.3.1 Državno prvenstvo u ekipnoj konkurenciji

Ekipno takmičenje se održava po sistemu koji odredi Upravni Odbor a u zavisnosti od toga koliko klubova je prijavljeno. Sistem za ekipno takmičenje će se donositi posebnom uredbom od strane UO BSS na početku takmičarske sezone. Za ekipno takmičenje važi satnica koju uz sistem takmičenja propiše UO BSS. Pravila oblačenja i pravila ponašanja važe kao i za pojedinačne turnire. Propozicije su sledeće:

 • kotizacija i novčanih nagrada nema ukoliko se drugačije ne odredi na početku sezone
 • prvoplasirana ekipa dobija veliki prelazni pehar, pehar u trajno vlasništvo, medalje i diplome za igrače
 • drugoplasirana i trećeplasirana ekipa dobijaju pehare u trajno vlasništvo, medalje i diplome za igrače

Ekipa koja pobedi na državnom prvenstvu u ekipnoj konkurenciji stiče naziv Prvaka Srbije za tekuću sezonu.

2.3.2 Kup Srbije u ekipnoj konkurenciji

Kup Srbije u ekipnoj konkurenciji se održava po turnirskom sistemu (šema 8 ili šema 16, sa repasažom, u zavisnosti od broja prijavljenih ekipa). Ekipe pre početka takmičenja uplaćuju kotizaciju čiju visinu odredjuje UO BSS. Jedan klub može prijaviti više ekipa za Kup Srbije ali za svaku plaća posebnu kotizaciju.

Sistem  takmičenja je sledeći:

 • meč izmedju dve ekipe sadrži tri seta – jedan set u disciplini “9 ball”, set u disciplini “10 ball” i set u dublu koji se igra u disciplini “10 ball”
 • set u disciplini “9 ball” se igra do 9 dobijenih partija, winner break
 • set u disciplini “10 ball” se igra do 8 dobijenih partija, winner break
 • set u doublu se igra do 8 dobijenih, winner break, po sistemu gde svaku kuglu igrači igraju naizmenično
 • igrači koji su igrali pojedinačne setove ne mogu da igraju set u doublu
 • ekipa za takmičenje u Kupu Srbije sadrži 4 (četiri) igrača

Propozicije su sledeće:

 • prvoplasirana ekipa dobija prelazni pehar, medalje za igrače i 50% od ukupnog nagradnog fonda
 • drugoplasirana ekipa dobija medalje za igrače i 30 % od ukunog nagradnog fonda
 • trećeplasirana ekipa dobija medalje za igrače i 20 % od ukupnog nagradnog fonda

2.4 Opšta pravila za pojedinačna takmičenja

Pravila koja važe za sva pojedinačna takmičenja nevezano za uzrasnu kategoriju, pol i fizčku sposobnost su sledeća:

 • Igraču su obavezni da na mestu održavanja takmičenja budu minimum 45 minuta ranije u odnosu na  vreme koje je odrdjeno za početak turnira
 • Po dolasku na mesto održavanja turnira takmičari su dužni da se jave službenom licu (sudiji ili supervizoru turnira)
 • Kašnjenja na mečeve prvog kola na turniru moraju se NAJAVITI supervizoru turnira, a kašnjenja na ostale mečeve nisu dozvoljena. Ako  se igrač ne pojavi na meču, maksimalno 5(pet) minuta od prozivanja, meč će biti registrovan službenim rezultatom u korist protivnika
 • Javni žreb za takmičenje se održava 30 minuta pred početak turnira (osim na turnirima MASTERS serije)
 • Kod svakog takmičenja POBEDNIK je OBAVEZAN da prijavi rezultat meča sudiji ili odgovornoj osobi koja vodi evidenciju
 • U slučaju da se igra šema »64« onda turnir ima 8 (osam) nosioca, kod šeme »32« ima 4 (četiri) nosioca,a kod šeme »16« ima 2 (dva) nosioca
 • Takmičari su u obavezi da se strogo pridržavaju pravila o ponašanju i odevanju koje propisuje UO BSS
 • U svim disciplinama se igra po pravilu »naizmeničnog brejka«
 • Igrač ima pravo na jedan »time-out« u okviru jednog meča i to isključivo na svom brejku
 • Zagrevanje takmičara je dozvoljeno samo pred odigravanje prvog meča na turniru a takmičar se zagreva dok ne poubacuje jedan rack kugli. Za svaki sledeći meč na turniru igrači nemaju pravo zagrevanja

2.5 Sistem bodovanja na pojedinačnim takmičenjima

U zavisnosti od broja igrača na pojedinačnim takmičenjima se igraju šeme “64” , “32” ili “16” sa dva kola repasaža. Samo se na završnim MASTERS turnirima po kategorijama igraju šeme sa punim repasažom.

Bodovanje na pojedinačnim turnirima sa dva kola repasaža se vrši na sledeći način:

Šema 64:

1.mesto          400 bodova

2.mesto          300 bodova

3-4.mesto       250 bodova

5-8.mesto       200 bodova

9-16.mesto     160 bodova

17-32.mesto   120 bodova

32-48.mesto     80 bodova

48-64.mesto     50 bodova

Šema 32:

1.mesto           400 bodova

2.mesto           300 bodova

3-4.mesto       250 bodova

5-8.mesto       200 bodova

9-16.mesto     160 bodova

17-24.mesto   120 bodova

25-32.mesto     80 bodova

Šema 16:

1.mesto           400 bodova

2.mesto           300 bodova

3-4.mesto        250 bodova

5-8.mesto        200 bodova

9-12.mesto      160 bodova

13-16.mesto    140 bodova

2.6 Pojedinačno takmičenje u kategoriji SENIORA

U okviru seniorske kategorije postoje dve vrste pojedinačnih takmičenja:

 • Srbija MASTERS serija
 • Regionalne lige Srbije

2.6.1 Srbija MASTERS serija

Srbija MASTERS serija je takmičenje najvišeg ranga u Srbiji. Na njemu je dozvoljeno učestovanje svim igračima koji su registrovani u BSS a nisu pod nekim sankcijama izrečenim od strane Disciplinske komisije. Tehničke propozicije za ovu vrstu takmičenja su sledeće:

 • Postoji 8 kvalifikacionih turnira u toku godine
 • Turnir se održavaju u disciplinama: “8 int” dva  turnira, “9 ball” tri turnira i “10 ball” tri turnira
 • Na kraju sezone se igra MASTERS u sve četiri takmičarske discipline
 • Početak turnira je u 10:00 časova
 • Turniri se igraju subotom, prema kalendaru takmičenja
 • Prijavljivanje za turnir vrši tehničko lice kluba u pisanoj formi najkasnije do 12:00 časova dan pred turnir
 • Žrebanje je u 13:00 časova, dan pred turnir
 • Žrebanje je javno i mogu mu prisustvovati predstavnici klubova
 • U disciplini “8 int” mečevi redovnog kola se igraju do 7 dobijenih/naizmenični brejk a mečevi repasaža do 6 dobijenih/naizmenični brejk
 • U disciplini “9 ball” mečevi redovnog kola se igraju do 9 dobijenih/naizmenični brejk a mečevi repasaža do 7 dobijenih/naizmenični brejk
 • U disciplini “10 ball” mečevi redovnog kola se igraju do 8 dobijenih/naizmenični brejk a mečevi repasaža do 6 dobijenih/naizmenični brejk

2.6.2. Regionalne lige Srbije

Regionalne lige Srbije se održavaju po regionima a postoji 6 takmičarskih regiona: beogradski, vojvodjanski, požarevački, čačanski, niški i valjevsko-loznički region. Na tim turnirima igraju igrači koji pripadaju odredjenom regionu po mestu stanovanja (bez obzira za koji klub se takmiče). Igrači koji su plasirani medju prvih 8 takmičara na rang listi Srbija MASTERS serije nemaju pravo učešća na turnirima regionalne lige. Tehničke propozicije su sledeće:

 • Postoji 8 kvalifikacionih turnira u toku godine
 • Turniri se igraju u disciplinama: »8 int« 2 turnira, »9 ball« tri turnira i »10 ball« tri turnira
 • 4 (četiri) prvoplasirana takmičara iz svakog regiona se kvalifikuju na MASTERS regiona
 • MASTERS regiona se igra u disciplini »10 ball«
 • 8 (osam) prvoplasiranih sa MASTERSa regiona se kvalifikuju za baraž za glavni MASTERS
 • Turniri regionalne lige počinju u 10:00 časova
 • Žrebanje za turnir je 30 minuta pred početak
 • Prijavljivanje ze turnir se vrši na licu mesta
 • Na regionalnim ligama važe ista pravila kao i na turnirima Masters serije kada je u pitanju broj dobijenih partija po odredjenim disciplinama

2.6.3 MASTERS Srbija u seniorskoj konkurenciji

MASTERS Srbija se održava na kraju takmičarske sezone u sve 4 (četiri) a pobednici tih disciplina stiču nazivPrvak Srbije za tekuću sezonu. Teničke propozicije su sledeće:

 • Na MASTERSu učestvuje 24 igrača
 • Turnir se održava po principu šeme 32 sa punim repasažom
 • Na turniru ima 4 (četiri) nosioca
 • 16 igrača se kvalifikuje direktno sa kvalifikacionih turnira (prvih 16 sa rang liste Srbija MASTERS serije)
 • 8 (osam) igrača se kvalifikuje iz baraža. Baraž igraju igrači koji su plasirani od 17 do 24 mesta na rang listi Srbija MASTERS serije i 8 (osam) prvoplasiranih igrača sa Mastersa regiona. Igrači jedne grupe se žrebom ukrštaju sa igračima druge grupe i igraju meč do dva dobijena seta u disciplini “10 ball”. Setovi se igraju do 8 dobijenih partija, naizmenični brejk.
 • U disciplini “14.1 straight pool” se mečevi igraju do 100 poena/25 štapova a finale se igra do 125 poena/25 štapova
 • U disciplini “8 international” se mečevi redovnog kola igraju do 7 dobijenih/naizmenični brejk, a u repasažu se mečevi igraju do 6 dobijenih/naizmenični brejk
 • U disciplini “9 ball” se mečevi redovnog kola igraju do 9 dobijenih/naizmenični brejk, a u repasažu se igraju do 7 dobijenih/naizmenični brejk
 • U disciplini “10 ball” se mečevi redovnog kola igraju do 8 dobijenih/naizmenični brejk,a u repasažu do 6 dobijenih/naizmenični brejk

2.7 Pojedinačno takmičenje u kategoriji JUNIORA

Državno prvenstvo u kategoriji juniora je takmičenje u kome učestvuju osobe mladje od 18 godina, tj. poslednja godina u kojoj mogu da se takmiče u ovoj kategoriji je kalendarska godina u kojoj navršavaju 18 godina života. Donja starosna granica nije odredjena. Tehničke propozicije takmičenja su sledeće:

 • Održava se 8 (osam) kvalifikacionih turnira u toku godine i to 3 u disciplini “9 ball”, 3 u disciplini “10 ball” i 2 u disciplini “8 int”
 • Na turnirima se igra šema 16 ili šema 32 sa delimičnim repasažom
 • 16 prvoplasiranih igrača stiče pravo učešća na završnom MASTERS-u za juniore
 • MASTERS u juniorskoj konkurenciji se igra u disciplinama “9 ball” i “10 ball”
 • U disciplini “9 ball” mečevi redovnog kola se igraju do 9 dobijenih/naizmenični brejk a u repasažu do 7 dobijenih/naizmenični brejk
 • U disciplini “10 ball” mečevi redovnog kola se igraju do 8 dobijenih/naizmenični brejk a u repasažu do 6 dobijenih/naizmenični brejk
 • U disciplini “8 international” mečevi redovnog kola se igraju do 7 dobijenih/naizmenični brejk a u repasažu do 5 dobijenih/naizmenični brejk
 • O ostalim pojedinostima i promenama odlučuje UO BSS pred početak svake sezone

2.8 Pojedinačno takmičenje u kategoriji VETERANA

Državno prvenstvo u kategoriji veterana je takmičenje u kome učestvuju takmičari koji u toj sezoni navršavaju 40 godina života i stariji. Tehničke propozicije takmičenja su sledeće:

 • Održava se 8 (osam) kvalifikacionih turnira u toku godine i to 4 u disciplini “9 ball” i 4 u disciplini “10 ball”
 • Na turnirima se igra po principu šeme 16 ili šeme 32 sa dva kola repasaža
 • 16 prvoplasiranih igrača stiče pravo učešća na završnom Mastersu za veterane
 • Na mastersu se igraju discipline “9 ball” i “10 ball”
 • Na mastersu se igra po principu šeme sa punim repasažom
 • Na mastersu postoje 2 (dva) nosioca
 • U disciplini “9 ball” mečevi redovnog kola se igraju do 9 dobijenih/naizmenični brejk a u repasažu do 7 dobijenih/naizmenični brejk
 • U disciplini “10 ball” se mečevi redovnog kola igraju do 8 dobijenih/naizmenični brejk a u repasažu do 6 dobijenih/naizmenični brejk
 • O ostalim pojedinostima odlučuje UO BSS pred početak svake sezone

2.9 Pojedinačno takmičenje u kategoriji WHEELCHAIR

Državno prvenstvo u kategoriji wheelchair je takmičenje u kome učestvuju osobe sa invaliditetom tj. invalidi u kolicima. Teničke propozicije takmičenja su sledeće:

 • Održava se 6 (šest) kvalifikacionih turnira u toku godine i to po dva u disciplinama “8 int”, “9 ball” i “10 ball”
 • Na turnirima se igra po principu šeme ili po grupama (svako sa svakim) u zavisnosti od broja prijavljenih igrača
 • Na završnom Mastersu učestvuju svi igrači sa rang liste
 • Na Mastersu se igraju discipline “8 int” i “9 ball”
 • U disciplini “8 int” mečevi se igraju do 3 dobijene partije/naizmenični brejk
 • U disciplini “9 ball” melevi se igraju do 5 dobijenih/naizmenični brejk
 • U disciplini “10 ball” mečevi se igraju do 4 dobijene/naizmenični brejk
 • O ostalim pojedinostima odlučuje UO BSS pred početak svake sezone

2.10 Pojedinačno takmičenje u kategoriji ŽENA

Državno prvenstvo u kategoriji žena je takmičenje u kome učestvuju isključivo pripadnice lepšeg pola. Tehničke propozicije ovog takmičenja su sledeće:

 • Održava se 8 (osam) kvalifikacionih turnira u toku godine I to u disciplinama “8 int” i “9 ball”
 • Na turnirima se igra po principu šeme sa dva kola repasaža
 • Na žavršnom Masters turniru učestvuje 16 prvoplasiranih takmičarki sa rang liste
 • Na Mastersu se igra disciplina “8 int”
 • U disciplini “8 int” mečevi redovnog kola se igraju do 4 dobijene partije/naizmenični brejk a u repasažu do 3 dobijene partije/naizmenični brejk
 • O  ostalim pojedinostima odlučuje UO BSS pred početak svake sezone