Antidoping pravilnik

Na osnovu člana 10, stav 1, tačka 1 Zakona o sprečavanju dopinga u sportu (“Sl. glasnik RS”, br. 101/2005) i člana ____  Statuta Srpske Bilijar Asocijacije, Skupština Srpske Bilijar Asocijacije, na sednici dana 05.07.2016. donosi

PRAVILNIK O MERAMA ZA PREVENCIJU I SPREČAVANJE DOPINGA

Član 1

Pravilnikom o merama za prevenciju i sprečavanje dopinga (u daljem tekstu: Pravilnik) se uređuju mere i aktivnosti za prevenciju i sprečavanje dopinga, kao i postupak izricanja mera u slučajevima utvrđenog dopingovanja sportiste.

Član 2

Doping je zabranjen.

Doping je jedna ili više povreda antidoping pravila.

Povreda antidoping pravila postoji u slučajevima predviđenim u članu 3. Zakona o sprečavanju dopinga u sportu.

Srpska Bilijar Asocijacija je dužna da obezbedi, u okvirima svoje nadležnosti da sportistima, trenerima i drugim osobama za koje je utvrđena odgovornost za doping budu izrečene odgovarajuće mere, u skladu s Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu i pravilima nadležnih antidoping organizacija, odnosno pravilima Antidoping agencije Republike Srbije, Svetske antidoping agencije, Evropske Bilijar Federacije i ovim Pravilnikom.

Član 3

Svi sportisti i drugi učesnici u obavljanju sportskih aktivnosti i delatnosti u okviru Srpske Bilijar Asocijacije dužni su da dozvole i omoguće obavljanje doping kontrole.

Sportisti koji odbije, ne pristupi, izbegne ili onemogući doping kontrolu, izreći će se mera zbog povrede antidoping pravila kao da je na doping testu bio pozitivan, a u slučaju takvog pokušaja, može mu se mera izreći i ako doping test bude negativan.

Član 4

Sportista je dužan da obavesti lekara koji ga leči o svojoj obavezi da ne koristi doping sredstva i da se uveri da bilo kakva dobijena medicinska terapija ne sadrži doping sredstva. Ukoliko dobijena terapija sadrži doping sredstva, sportista je dužan da se obrati Antidoping agenciji Republike Srbije sa zahtevom za odobravanje izuzetka za terapeutsku upotrebu – TUE.

U tom smislu Srpska Bilijar Asocijacija će upoznati sportiste s pravom i obavezom da zatraže od Antidoping agencije Republike Srbije da ih oslobodi zabrane upotrebe doping sredstava, u slučaju kada postoji jasna i nužna medicinska potreba, u skladu sa Pravilnikom o odobravanju izuzetaka za terapeutsku upotrebu (“Sl. glasnik RS”, br. 32/2007).

Član 5

Doping kontrola u Republici Srbiji sprovodi po pravilima utvrđenim od strane Antidoping agencije Republike Srbije, a u slučajevima kada se doping kontrola preduzima na međunarodnom takmičenju – pod rukovodstvom Evropske Bilijar Federacije po njegovim pravilima.

Doping kontrola se može  organizovati kako na takmičenjima tako i izvan takmičenja, najavljeno i nenajavljeno i sprovodi se uzimanjem uzoraka urina i krvi ili primenom druge autorizovane tehnike za detektovanje zabranjenih supstanci i metoda, isključivo od strane ovlašćenih i kvalifikovanih kontrolora, odnosno od strane lica koja poseduju legitimaciju izdatu od strane Antidoping agencije Republike Srbije ili koju je ta agencija priznala kao ekvivalentnu.

Član 6

Srpska Bilijar Asocijacija će odrediti posebnom odlukom lice odgovorno za nadzor nad sprovođenjem mera za sprečavanje dopinga u Srpske Bilijar Asocijacije.

Član 7

Kada se u procesu doping kontrole utvrdi povreda antidoping pravila, lice odgovorno za nadzor nad sprovođenjem mera za sprečavanje dopinga unutar Srpske Bilijar Asocijacije, će upoznati sportistu sa pravom da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 7 dana, zatraži analizu uzorka B o svom trošku, pravom da lično prisustvuje ili da njegov punomoćnik prisustvuje otvaranju i analizi uzorka B, o svom trošku, pravom da zahteva kopije laboratorijske dokumentacije o uzorku A i B koja sadrži informacije predviđene međunarodnim standardom za laboratorijsku analizu i pravom da se pisanim putem izjasni o okolnostima konkretnog slučaja Antidoping agenciji Republike Srbije u roku od 7 dana. Ukoliko sportista ne zatraži analizu uzorka B u roku od 7 dana smatraće se da se odrekao prava na analizu uzorka B.

Ukoliko se analizom uzorka B potvrdi analitički nalaz koji odstupa od dozvoljenog ili ukoliko se sportista izričito ili prećutno odrekne prava na analizu uzorka B, pokrenuće se postupak izricanja mera licima odgovornim za doping.

Član 8

VARIJANTA 1 stava 1: O izricanju mera licu okrivljenom za povredu antidoping pravila odlučuje u prvom stepenu disciplinska komisija, sastavljena od tri člana iz redova članova Upravnog odbora, i to tako što jednog člana imenuje lice koje je okrivljeno za povredu antidoping pravila, jednog člana imenuje Predsednik Srpske Bilijar Asocijacije, a trećeg člana, koji je ujedno i predsednik disciplinske komisije imenuju ta dva već imenovana člana.

VARIJANTA 2 stava 1: O izricanju mera licu okrivljenom za povredu antidoping pravila odlučuje u prvom stepenu stalna disciplinska komisija pri Srpskoj Bilijar Asocijaciji.

Disciplinska komisija iz stava 1 ovog člana odlučuje većinom glasova. (ili drugačije ako je drugačije uređeno nekim aktom Nacionalne sportske asocijacije)

Disciplinska komisija mora da obezbedi da se poštuje ličnost i pravo na odgovarajuću pravnu zaštitu lica odgovornog za doping (poštovanje privatnosti, pravovremeni pretres, jemčenje prava na pravno izjašnjenje, pošteno i nepristrasno odlučivanje, pravo na zastupnika o ličnom trošku, omogućavanje uvida u spise, podnošenje dokaza, poštovanje standarda u pogledu dokazivanja dopinga, blagovremeno informisanje, pravovremena, pismena i obrazložena odluka, pravo na žalbu i dr.).

O zakonitosti i pravilnosti postupka vodi računa lice odgovorno za nadzor nad sprovođenjem mera za sprečavanje dopinga u Srpskoj Bilijar Asocijaciji.

Član 9

Mere koje se izriču zbog povrede antidoping pravila jesu:

1) diskvalifikacija sportskih rezultata;

2) privremena suspenzija;

3) zabrana učešća na takmičenjima;

4) zabrana obavljanja funkcija u oblasti sporta.

u vremenskom trajanju,  pod uslovima i u skladu sa članovima 17-25 Zakona o sprečavanju dopinga u sportu.

Član 10

Odluka disciplinske komisije se dostavlja Evropskoj Bilijar Federaciji i Antidoping agenciji Republike Srbije.

Član 11

Ukoliko Srpska Bilijar Asocijacija ne izrekne mere za povredu antidoping pravila u roku od godinu dana od kada je analizom uzetih uzoraka utvrđeno da je sportista bio dopingovan, o povredi antidoping pravila odlučuje u prvom stepenu Antidoping agencija Republike Srbije.

Antidoping agencija Republike Srbije i Srpska Bilijar Asocijacija  mogu se, uz saglasnost sportiste, sporazumeti da Antidoping agencija Republike Srbije preuzme nadležnost za odlučivanje o povredi antidoping pravila u prvom stepenu i pre isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Član 12

Na odluku disciplinske komisije može se podneti žalba Antidoping agenciji Republike Srbije u rokovima i na način utvrđen Pravilnikom o utvrđivanju odgovornosti lica koje je učinilo povredu antidoping pravila (“Sl. glasnik RS”, br. 32/2007), osim ako u skladu sa zakonom nije određena, odnosno ugovorena nadležnost  Evropske Bilijar Federacije za odlučivanje po žalbi.

Član 13

Ako o povredi antidoping pravila odlučuje Antidoping agencija Republike Srbije, Srpska Bilijar Asocijacija  ima pravo da odredi eksperta, koji će sportisti pomagati u postupku i davati savete kada to bude neophodno.

Član 14

Srpska Bilijar Asocijacija  neće priznati sportski rezultat u čijem postizanju je učestvovao dopingovani sportista.

Član 15

Srpska Bilijar Asocijacija  neće dozvoliti učešće na sportskoj priredbi sportisti kome je izrečena mera zbog dopinga.

Član 16

Nadzorni odbor BSS  je dužan da uredi postupak za uzajamno priznavanje suspenzija i drugih mera koje izreknu druge sportske asocijacije, u zemlji i inostranstvu i da obezbedi da se Srpska Bilijar Asocijacija  pridržava izrečenih mera i suspenzija.

Član 17

Srpska Bilijar Asocijacija će doneti  program antidoping delovanja.

Član 18

Srpska Bilijar Asocijacija je dužna da obezbedi stalno individualno medicinsko praćenje vrhunskih sportista, i u tom cilju će donese potrebne akte i preduzme konkretne mere.

Član 19

Srpska Bilijar Asocijacija će najmanje jedanput godišnje da obaveštava i edukuje svoje članove i sportiste o važećim propisima koji se odnose na doping u sportu i štetnim posledicama po zdravlje upotrebe doping sredstava.

Član 20

Svi članovi Srpske Bilijar Asocijacije su dužni da poštuju obaveze koje proističu iz primene mera borbe protiv dopinga u sportu.

Član 21

Srpska Bilijar Asocijacija će, najmanje sedam dana pre održavanja takmičenja koje organizuje, ili koje je pod njenom kontrolom, da prijavi takmičenje Antidoping agenciji Republike Srbije.

Član 22

Srpska Bilijar Asocijacija će da najmanje jednom u šest meseci obaveštavati Antidoping agenciju Republike Srbije o planovima treninga i priprema vrhunskih sportista i reprezentativnih selekcija.

Član 23

Srpska Bilijar Asocijacija je dužna da uskrati delimično ili u potpunosti finansiranje sportista, sportskih organizacija i drugih lica koja ne poštuju važeća antidoping pravila, kao i da kontroliše antidoping programe svojih članica i sprovođenje tih programa.

Član 24

Srpska Bilijar Asocijacija će obaveštavati na kraju godine ministarstvo nadležno za poslove sporta i Antidoping agenciju o merama za borbu protiv dopinga preduzetim u toku godine.

Član 25

Srpska Bilijar Asocijacija može predložiti Antidoping agenciji da sprovede kontrolu na određenim takmičenjima ili kontrolu izvan takmičenja određenih timova, trening grupa ili pojedinih sportista.

Član 26

Srpska Bilijar Asocijacija  će upoznati sportiste – članove nacionalne registrovane test grupe, sa obavezom da Antidoping agenciju Republike Srbije i lice odgovorno za nadzor nad sprovođenjem mera za sprečavanje dopinga, redovno i tačno obaveštavaju o mestu boravka i dostupnosti, putem tzv – “whereabout” obrazaca o lokaciji, u skladu sa Pravilnikom o doping kontroli na sportskim takmičenjima i izvan takmičenja (“Sl. glasnik RS”, br. 32/2007).

Član 27

Srpska Bilijar Asocijacija će redovno obaveštavati svoje članove i sportiste o referentnim listama zabranjenih supstanci.

Član 28

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Član 29

Ovaj Pravilnik, kao i svaka njegova kasnija eventualna izmena ili dopuna, će biti dostavljena ministarstvu nadležnom za poslove sporta i Antidoping agenciji Republike Srbije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu.

U Beogradu, dana 05.07.2016.