Statut

Na osnovu člana 40. stav. 2, člana 55. stav 3. tačka 1) i člana 98. stav 3. Zakona o sportu Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 10/2016), člana 33. stava 1. tačka 1) Statuta Srpske bilijar asocijacije, Skupština Srpske bilijar asocijacije na sednici održanoj dana 16.02.2019. godine usvojila je

S T A T U T SRPSKE BILIJAR ASOCIJACIJE

Usklađen sa Zakonom o sportu Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, broj 10/2016 od 16.02.2016. godine)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1. Srpska bilijar asocijacija je dobrovoljan, nevladin, nepolitičan i neprofitni nacionalni granski sportski asocijacija za Republiku Srbiju, osnovan kao sportsko udruženje, radi organizovanog bavljenja bilijar sportom. Srpska bilijar asocijacija (u daljem tekstu: Asocijacija) ima status nacionalnog granskog sportskog asocijacije za bilijar sport u Republici Srbiji, shodno Zakonu o sportu i nadležnostima utvrđenim podzakonskim aktima.

1. Naziv i sedište Asocijacije

Član 2. Naziv Asocijacije je: Srpska bilijar asocijacija. Skraćeni naziv Asocijacije je: SBA Sedište Asocijacije je u Beogradu. U poslovnoj korespondenciji i u javnom istupanju Asocijacija uz svoj naziv navodi i svoje sedište. Naziv i skraćeni naziv upotrebljavaju se u pravnom prometu u obliku u kojem su upisani u nadležni Registar. Upravni odbor određuje adresu na kojoj se nalazi sedište Asocijacije.

2. Područje aktivnosti

Član 3. Asocijacija obavlja aktivnosti na ostvarivanju statutarnih ciljeva na celoj teritoriji Republike Srbije.

3. Pravni status

Član 4. Asocijacija je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

4. Pečat, amblem, zastava i boja

Član 5. Asocijacija ima pečat okruglog oblika, prečnika 30 mm, na kojem su ćirilicom ispisani naziv i sedište Asocijacije. Asocijacija ima štambilj četvrtastog oblika na kome je ispisan naziv i sedište Asocijacije i ostavljeno mesto za zavodni broj i datum. Asocijacija ima svoj amblem, znak, zastavu, boju i druge simbole. Simbole Asocijacije i njihovu upotrebu bliže reguliše Upravni odbor Asocijacije posebnim aktom.

5. Članstvo u drugim udruženjima, društvima i asocijacijaima

Član 6. Asocijacija je član Sportskog asocijacije Srbije i EPBF – The European Pocket Billiard Federation (Evropske bilijar federacije). Asocijacija može da se učlani u odgovarajuće nacionalne i međunarodne sportske organizacije od značaja za ostvarivanje ciljeva Asocijacije.

6. Zastupnici – Zastupanje i predstavljanje Asocijacije

Član 7. Asocijaciju predstavljaju i zastupaju Predsednik Asocijacije i Generalni sekretar Asocijacije, u okvirima svojih ovlašćenja utvrđenih ovim Statutom. Odlukom Upravnog odbora mogu se odrediti i druga lica s pravima i obavezama u zastupanju Asocijacije, u granicama datih ovlašćenja.

7. Zabrana diskriminacije

Član 8. Zabranjena je svaka neposredna i posredna diskriminacija lica i sportskih organizacija u nadležnosti Asocijacije i članova Asocijacije, s obzirom na neko lično svojstvo, status, opredeljenje ili uverenje, u skladu sa zakonom. Odredbe opštih i pojedinačnih akata Asocijacije kojima se utvrđuje ili stvara diskriminacija lica i sportskih organizacija u njihovoj nadležnosti – ne primenjuju se, a pojedinačna akta kojima se vrši diskriminacija – ništava su. U Asocijaciji i kod članova nije dopušteno kršenje sloboda i prava čoveka i građanina. Asocijacija je neutralan u pitanjima politike i religije. Sva lica u nadležnosti Asocijacije i članova Asocijacije obavezna su da se suprotstavljaju svakoj vrsti zloupotreba, zlostavljanja, diskriminacije i nasilja prema deci.

II. CILjEVI I SADRŽAJ AKTIVNOSTI ASOCIJACIJE

1. Ciljevi

Član 9. Cilj Asocijacije je da: – svojim delovanjem doprinosi razvoju, afirmaciji i promociji bilijara u Republici Srbiji i povećanju bavljenja bilijarom u svim segmentima stanovništva Srbije (omasovljenje bilijar sporta); – obezbeđuje uslove za razvoj i unapređenje vrhunskih sportskih rezultata u bilijaru, u svim nivoima takmičenja, u zemlji i inostranstvu; – promoviše obrazovnu i vaspitnu funkciju sporta, fer pleja, razumevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje bilijarom i sportom uopšte; – obavlja sportske aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom o sportu, ovim Statutom, sportskim pravilima Asocijacije i Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji.

2. Sadržaj aktivnosti

Član 10. Asocijacija svoje ciljeve ostvaruje kroz: 1) stvaranje uslova za razvoj bilijar sporta u Republici Srbiji; 2) organizovanje i sprovođenje bilijar manifestacija i takmičenja; 3) učešće u nacionalnim sportskim manifestacijama, međunarodnim sportskim takmičenjima i drugim sportskim priredbama; 4) podršku izgradnji i izgradnji i održavanju sportskih objekata; 5) permanentno stručno obrazovanje i usavršavanje sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu koji su angažovani u Asocijaciji i izdavanje dozvola za rad sportskim stručnjacima u okviru svojih nadležnosti; 6) podsticanje rada svojih članova dodeljivanjem nagrada i priznanja za izuzetne sportske rezultate i za doprinos razvoju i unapređenju bilijar sporta; 7) usklađivanje aktivnosti članova Asocijacije; 8) angažovanje u Sportskom asocijaciji Srbije, čiji je član, Olimpijskom komitetu Srbije i saradnju sa drugim organizacijama u oblasti sporta i srodnim organizacijama u Republici Srbiji; 9) zastupanje zajedničkih interesa svojih članova pred državnim organima Republike Srbije i ostvarivanje saradnje sa javnim vlastima jedinice lokalne samouprave i organima autonomnih pokrajni; 10) izdavanje sopstvenih publikacija i podršku izlaženja drugih publikacija od značaja za razvoj bilijar sporta u Srbiji i unapređenje stručnog rada u bilijar sportu; 11) ostvarivanje međunarodne sportske saradnje u bilijar sportu i unapređivanje međunarodnog ugleda nacionalnog sporta uopšte; 12) popularizaciju bilijara u medijima, obrazovnim institucijama i drugim organizacijama; 13) podršku školskom, predškolskom i univerzitetskom sportu; 14) preduzimanje mera za sprečavanje negativnih pojava pri organizovanju i održavanju sportskih takmičenja u bilijaru i jačanje vaspitne uloge sporta; 15) brigu o zaštiti zdravlja sportista; 16) podsticanje bavljenja bilijarom u svim segmentima stanovništva; 17) staranje o telesnom i duhovnom oblikovanju (formiranju) maloletnih članova; 18) aktivnosti na jačanju sportskog morala i sportskog duha kod svojih članova i utvrđivanje pravila ponašanja u njihovim međusobnim odnosima; 19) ostvarivanje saradnje sa privrednim društvima, ustanovama i drugim pravnim i fizičkim licima, od značaja za ostvarivanje ciljeva Asocijacije; 20) vođenje evidencija od značaja za rad i istoriju Asocijacije; 21) praćenje da li je rad članova Asocijacije u skladu sa zakonom, Statutom i opštim aktima Asocijacije i njihovim statutom i opštim aktima i pomaganje članovima u otklanjanju nedostataka u radu i rešavanju sporova koji ugrožavaju ostvarivanje funkcija i ciljeva članova Asocijacije; 22) druge aktivnosti i mere koje doprinose realizaciji ciljeva Asocijacije i ostvarivanju položaja utvrđenog Zakonom o sportu i sportskim pravilima Asocijacije; Ostvarivanje ciljeva Asocijacije bliže se reguliše odgovarajućim opštim aktima koje donose nadležni organi Asocijacije u skladu sa ovim Statutom. Asocijacija može radi ostvarivanja aktivnosti iz stava 1. ovog člana osnovati privredna društva, ustanove ili drugi zakonom utvrđen oblik organizovanja, u zemlji i inostranstvu, samostalno ili sa drugim pravnim i fizičkim licima u skladu sa zakonom.

3. Obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti

Član 11. Asocijacija i svi članovi Asocijacije se u obavljanju sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti naročito angažuju na afirmaciji duha olimpizma, podsticanju fer pleja, unapređenju vaspitno-obrazovnog i stručnog rada u sportu, podsticanju i afirmaciji dobrovoljnog rada u sportu, borbi protiv lažiranja, suzbijanju nasilja i dopinga u sportu. Asocijacija i svi članovi Asocijacije ostvaruju svoje ciljeve i obavljaju sportske aktivnosti i delatnosti u skladu sa zakonom, sportskim pravilima Asocijacije i svojim opštim aktima, potvrđenim konvencijama u oblasti sporta i principima utvrđenim u dokumentima međunarodnih organizacija čija je članica Republika Srbija. Organi Asocijacije su dužni da obezbede da bavljenje sportskim aktivnostima i delatnostima u okviru Asocijacije bude humano, slobodno i dobrovoljno, zdravo i bezbedno, u skladu sa prirodnom sredinom i društvenim okruženjem, fer, tolerantno, etički prihvatljivo, odgovorno, nezavisno od zloupotreba i ciljeva koji su suprotni sportskom duhu i dostupno svim građanima pod jednakim uslovima bez obzira na uzrast, nivo fizičkih sposobnosti, stepen eventualne invalidnosti, pol i drugo lično svojstvo. Asocijacija uspostavlja odnose sa sportistima i sportskim stručnjacima u skladu sa Zakonom o sportu, ovim Statutom i sportskim pravilima Asocijacije. Područje delovanja Asocijacije je na teritoriji Republike Srbije. Asocijacija i članovi Asocijacije su obavezni da svoja sportska pravila usaglašavaju sa sportskim pravilima nadležnog međunarodnog sportskog asocijacije – federacije.

4. Stručni rad

Član 12. Stručni rad u Asocijaciji i kod članova Asocijacije mogu da obavljaju isključivo lica koja imaju odgovarajuće sportsko zvanje (sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu) i koja poseduju dozvolu za rad u skladu sa Zakonom o sportu. Sportski stručnjaci iz stava 1. ovog člana obavezni su da se stručno usavršavaju u skladu sa zakonom i opštim aktima Asocijacije. Sportski stručnjaci dužni su da planiraju i evidentiraju stručni rad koji obavljaju u Asocijaciji. Asocijacija angažuje sportske stručnjake zaključenjem ugovora o radu ili zaključenjem ugovora o stručnom angažovanju, u skladu sa zakonom. Asocijacija ima najmanje jednog zaposlenog ili angažovanog sportskog stručnjaka ili stručnjaka u sportu sa položenim sportskim stručnim ispitom u skladu sa Zakonom o sportu.

5. Sportisti

Član 13. Sportista može da se bavi bilijarom kao sportskom aktivnošću amaterski (rekreativno ili takmičarski) ili profesionalno (takmičarski). Profesionalni sportista je lice koje se bavi sportom kao jedinim ili osnovnim zanimanjem. Asocijacija i njegovi članovi su u obavljanju sportskih aktivnosti obavezni da obezbede uslove za bezbedno bavljenje sportista sportskim aktivnostima i sportske stručnjake za vođenje stručnog rada, planiranje i evidenciju stručnog rada. U takmičenjima u kojima učestvuje klub, za klub mogu da nastupaju samo sportisti kojima je utvrđena zdravstvena sposobnost u skladu sa Zakonom o sportu. Prava, obaveze i odgovornosti sportista amatera uređuju se zakonom, sportskim pravilima Asocijacije i opštim aktima kluba, a prava, obaveze i odgovornosti sportista takmičara amatera kojima se obezbeđuje novčana naknada za bavljenje sportom — i ugovorom između sportiste i kluba zaključenim u skladu sa Zakonom o sportu. Prava, obaveze i odgovornosti profesionalnih sportista uređuju se zakonom, sportskim pravilima Asocijacije, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu kluba (kad nije zaključen pojedinačan kolektivni ugovor u klubu) i ugovorom o radu između sportiste i kluba. Organi kluba i učlanjeni, odnosno angažovani sportisti obavezni su da se pridržavaju prava i obaveza utvrđenih aktima iz stava 5. i 6. ovog člana. Ovlašćeno lice kluba dužno je da pre zaključenja ugovora sportistu obavesti o pravima, obavezama i odgovornostima iz st. 5. i 6. ovog člana. Ugovor između sportiste i kluba zaključuje se u pismenoj formi i registruje kod Asocijacije. U slučaju utvrđivanja ništavosti, poništenja, sporazumnog raskida ugovora ili raskida ugovora između kluba i sportiste zbog neispunjenja ugovornih obaveza, ovlašćeno lice kluba dužno je da o tome bez odlaganja obavesti Asocijacija. Klub je dužan da zaključi ugovor o osiguranju svojih vrhunskih sportista od posledica nesrećnog slučaja za vreme obavljanja sportskih aktivnosti, a na osnovu utvrđenog rangiranja sportista i u skladu sa zakonom.

6. Sportska pravila

Član 14. Asocijacija usaglašava svoja sportska pravila sa sportskim pravilima nadležnog međunarodnog sportskog asocijacije, a u slučaju da nisu usaglašena ili da Asocijacija nije doneo odgovarajuća sportska pravila, neposredno se primenjuju sportska pravila nadležnog međunarodnog sportskog asocijacije, osim ako nisu u skladu sa zakonom. Sportskim pravilima iz stava 1. ovog člana utvrđuju se: 1) sistem, propozicije, pravila i kalendar takmičenja; 2) pravila za organizovanje sportskih takmičenja; 3) uslovi i kriterijumi za učešće na sportskim takmičenjima i postupak utvrđivanja njihove ispunjenosti, uključujući i dozvolu za sezonu; 4) način i postupak registrovanja ugovora između sportiste i sportske organizacije; 5) uslovi za organizovanje i učešće sportskih organizacija u takmičenjima za područje više država ili više regiona različitih država; 6) uslovi i način registrovanja sportista i sportskih trenera za sportsku organizaciju, uključujući i registrovanje stranih sportista; 7) mere za sprečavanje negativnih pojava u sportu (doping, nasilje i nedolično ponašanje, lažiranje sportskih rezultata, rasizam i šovinizam); 8) medicinska zaštita sportista; 9) disciplinski postupak i disciplinske kazne; 10) status sportista i prelasci sportista u domaće i inostrane sportske organizacije, uključujući ustupanje sportista između sportskih organizacija; 11) uslovi za vršenje posredovanja u prelascima sportista iz jedne u drugu sportsku organizaciju; 12) status sudija, suđenje na takmičenjima i status drugih službenih lica na takmičenjima; 13) obavljanje stručnog rada u sportskim organizacijama; 14) uslovi organizovanja priprema sportista i edukativnih kampova za sportiste i sportske stručnjake; 15) druga pitanja utvrđena zakonom.

7. Bilijar takmičenja

Član 15. Asocijacija je organizator ili pokrovitelj bilijar sportskih takmičenja na teritoriji Republike Srbije. Klubovi, sportisti i druga lica sa teritoriji Republike Srbije koji nisu članovi Asocijacije ne mogu učestvovati na takmičenjima u organizaciji ili pod pokroviteljstvom Asocijacije i ne mogu biti članovi bilijar reprezentacije Srbije. Članovi Asocijacije mogu organizovati bilijar takmičenja samo uz saglasnost Upravnog odbora Asocijacije. Upravni odbor Asocijacije izuzetno može da proglasi određeno bilijar sportsko takmičenje za otvoreno (nema ograničenja u nastupu vezanih za članski status) kada postoji za to poseban interes Asocijacije. Asocijacija utvrđuje pravila i uslove za organizovanje svih bilijarskih sportskih takmičenja na nivou Republike Srbije i učešće na njima, za sve uzrasne kategorije. Upravni odbor ustanovljava potpun ili delimičan sistem licenciranja, odnosno registrovanja (klubova, sportista, trenera, sudija, i sl.), kao uslov za učešće na takmičenjima koja se organizuju od strane Asocijacije ili pod njenim pokroviteljstvom. Organizator takmičenja je dužan da osigura njegovo nesmetano i bezbedno održavanje, i pri organizovanju preduzme mere propisane zakonom i pravilima Asocijacije. Na takmičenjima u ingerenciji Asocijacije mogu da učestvuju samo lica koja ispunjavaju uslove u skladu sa zakonom i pravilima Asocijacije. U sportskom takmičenju može učestvovati sportista, odnosno sportski stručnjak kome je u periodu od šest meseci pre održavanja sportskog takmičenja utvrđena opšta zdravstvena sposobnost za obavljanje sportskih aktivnosti, odnosno delatnosti. Obaveza utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti postoji najmanje jednom godišnje i za sportske stručnjake koji rade sa sportistima. Opštu i posebnu zdravstvenu sposobnost sportiste i sportskog stručnjaka utvrđuje, u skladu sa zakonom, nadležna zdravstvena služba, odnosno zavod nadležan za sport i medicinu sporta koji je dužan da o tome obavesti nadležnu zdravstvenu ustanovu.

8. Nacionalna selekcija

Član 16. Asocijacija i njegovi članovi obavezni su da stvore uslove za uspešan rad bilijar nacionalnih selekcija, sa ciljem postizanja što je moguće boljih sportskih rezultata i dostojnog reprezentovanja bilijar sporta Srbije. Izabrani članovi nacionalne selekcije moraju imati odgovarajuće sportske i moralne kvalitete i dužni su da ispunjavaju sve obaveze prema nacionalnoj selekciji. Asocijacija je dužan da zaključi ugovor o osiguranju svojih vrhunskih sportista i vrhunskih sportskih stručnjaka od posledica nesrećnog slučaja za vreme obavljanja sportske aktivnosti, odnosno stručnog rada u sportu, a na osnovu utvrđenog rangiranja sportista i sportskih stručnjaka. Asocijacija je dužan da osigura sportistu, odnosno sportskog stručnjaka koji nastupa za nacionalnu selekciju, od posledica nesrećnog slučaja za vreme nastupa za nacionalnu sportsku selekciju, ukoliko sportista, odnosno sportski stručnjak nije obuhvaćen osiguranjem iz stava 3. ovog člana.

III. ČLANSTVO U ASOCIJACIJI

Član 17. Članovi Asocijacije su osnivači kao i lica i sportska udruženja koja naknadno pristupe Asocijaciji u skladu sa Statutom. Asocijacija i njegovi članovi funkcionišu kao jedinstveni sistem bilijar sporta u Republici Srbiji. Članovi Asocijacije su jednaki u pravima, obavezama i odgovornostima u Asocijaciji, u skladu sa ovim Statutom. Članovi Asocijacije svoja prava u međunarodnim sportskim organizacijama ostvaruju isključivo preko Asocijacije. Član 18. Članovi Asocijacije u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka samostalno uređuju svoju unutrašnju organizaciju i rad, donose i realizuju programe razvoja i ostvaruju druge ciljeve i zadatke u okvirima nadležnosti koje su im dodeljene opštim aktima i odlukama Asocijacije. Članovi Asocijacije su obavezni da se učlane u odgovarajući teritorijalni sportski asocijacija, prema svom sedištu. Organizacija i rad članova Asocijacije uređuje se njihovim statutima, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i sportskim pravilima Asocijacije. Statut i druga opšta akta Asocijacije, kao sportska pravila iz člana 6. stav 2. Zakona o sportu, neposredno se primenjuju na sva lica koja su, neposredno ili posredno, obuhvaćena nadležnostima Asocijacije (neposredni i posredni članovi). Statut i druga opšta akta člana Asocijacije moraju biti u saglasnosti sa Statutom i opštim aktima Asocijacije, a u suprotnom su nevažeći. U slučaju nesaglasnosti odredbe statuta i drugog opšteg akta člana Asocijacije sa odredbom Statuta i opšteg akta Asocijacije, neposredno se primenjuje odredba Statuta, odnosno opšteg akta Asocijacije. Članstvo u Asocijaciji ne može se prenositi. Član 19. Asocijacija ima sledeće vrste (kategorije) članova: 1) stalne (redovne) članove; 2) pridružene članove; 3) pomažuće članove; 4) počasne članove.

1. Uslovi za učlanjenje

Član 20. Bilijarsko sportsko udruženje/klub može postati redovan član Asocijacije ako ispunjava opšte i posebne uslove. Opšti uslovi: – da je bilijar udruženje registrovano u skladu sa zakonom i da ispunjava uslove propisane zakonom, podzakonskim aktima i opštim aktima Asocijacije za obavljanje sportske delatnosti; – da ciljevi bilijar udruženja odgovaraju ciljevima Asocijacije; – da je statut bilijar udruženja u skladu sa opštim aktima Asocijacije; – da prihvati Statut i opšte akte Asocijacije i nadležnost Arbitraže za rešavanje sporova koji nastanu pri ostvarivanju prava i ispunjavanju obaveza iz članstva u Asocijaciji; – da ima pravo korišćenja prostora na kojem se odvija delatnost udruženja, o čemu je potrebno dostaviti odgovarajući dokaz (ugovor, potvrda i slično). Bilijar udruženje/klub pored uslova navedenih u stavu 1. ovog člana, za redovno članstvo u Asocijaciji treba da ispuni posebne uslove i to da: – ima najmanje 5 sportista registrovanih i angažovanih u klubu u najmanje dve kategorije (žene, veterani, seniori, juniori); – učestvuje u sistemu nacionalnog takmičenja u organizaciji Srpske bilijar asocijacije sa bar jednom uzrasnom selekcijom; Pridruženi član Asocijacije može postati druga organizacija u oblasti bilijara, pod uslovima navedenim u stavu 2. ovog člana (opšti uslovi). Pridruženi član koji u jednogodišnjem ciklusu nakon prijema ispuni posebne uslove navedene u stavu 3. ovog člana, automatski postaje redovni član Asocijacije, sa svim pravima i obavezama. Za počasnog člana može biti odlukom Upravnog odbora Asocijacije imenovano svako lice koja ima posebne zasluge za rad Asocijacije ili čije članstvo u Asocijaciji je od posebnog interesa za ostvarivanje ciljeva Asocijacije ako priloži pisanu izjavu da u potpunosti prihvata Statut i opšte akte Asocijacije i nadležnost Arbitražnog suda za rešavanje svih sporova u koje je uključeno, u skladu sa Statutom Asocijacije. Pomažući član može postati svaka organizacija koja je registrovana u skladu sa zakonom, koja želi da pomaže ostvarivanje ciljeva Asocijacije, ako priloži pisanu izjavu da u potpunosti prihvata Statut i opšte akte Asocijacije i nadležnost Arbitražnog suda za konačno rešavanje svih sporova u koje je uključena, u skladu sa Statutom Asocijacije. Sportisti, sportski stručnjaci i druga fizička lica su članovi Asocijacije (posredno članstvo): preko organizacija koje su redovni, pridruženi ili pomažući članovi Asocijacije u čiju nadležnost ulaze; preko članstva u organima i radnim telima Asocijacije ili članova Asocijacije; preko zaposlenja, stručnog angažovanja ili vršenja službenih dužnosti u Asocijaciji ili članovima Asocijacije. Svi neposredni i posredni članovi Asocijacije smatraju se licima u nadležnosti Asocijacije u smislu ovog Statuta.

2. Način učlanjivanja

Član 21. Molba za prijem u članstvo Asocijacije podnosi se u pisanoj formi Upravnom odboru Asocijacije. Uz molbu za prijem u članstvo prilaže se: odluka o udruživanju u Asocijacija, kopija svog statuta, kopija rešenja o upisu u registar kod nadležnog državnog organa, popunjen upitnik za Knjigu članova, izjava o nadležnosti Arbitražnog suda, izjava o prihvatanju Statuta i opštih akata Asocijacije, spisak članova, dokazi o ispunjenosti drugih uslova za prijem u članstvo u skladu sa ovim Statutom. O prijemu u članstvo Asocijacije odlučuje Upravni odbor Asocijacije, u roku od 30 dana od dana podnošenja uredne molbe. Molba za prijem u članstvo može se odbiti samo ukoliko podnosilac molbe ne ispunjava uslove iz člana 20. ovog Statuta. U slučaju odbijanja molbe za prijem u članstvo, podnosilac molbe može podneti žalbu Stalnom arbitražnom sudu, čija je odluka konačna. U slučaju da je prihvaćena molba za prijem u članstvo, podnosilac molbe je dužan da uplati Asocijaciji upisninu određenu odlukom Upravnog odbora Asocijacije i godišnju članarinu, u roku od 15 dana od prijema obaveštenja o prijemu u članstvo, a u suprotnom se smatra da je odustao od članstva u Asocijaciji. Prava člana Asocijacije se počinju ostvarivati od dana uplate upisnine i članarine. Svaki član Asocijacije i organ Asocijacije može dati inicijativu ili predlog da se određeno lice imenuje za počasnog člana Asocijacije.

3. Prava i obaveze članova

Član 22. Član ima pravo da: 1) pokreće i razmatra sva pitanja vezana za ostvarivanje ciljeva Asocijacije; 2) koristi pomoć, podršku i usluge Asocijacije, u meri koja ne šteti interesima drugih članova Asocijacije; 3) ostvaruje uvid u rad Asocijacije i njegovih organa; 4) učestvuju u aktivnostima Asocijacije; 5) dobije informacije potrebne za ostvarivanje članskih prava; 6) upravlja poslovima Asocijacije (pravo glasa) u skladu sa ovim Statutom, ako je redovni član; 7) preko svojih predstavnika u organima Asocijacije daje svoje predloge, sugestije i mišljenja radi donošenja odgovarajućih odluka, zaključaka i dr. i da traži intervenciju Asocijacije kod nadležnih sportskih i državnih organa radi zaštite interesa bilijar sporta u Srbiji; Član je dužan da: 1) sarađuje sa drugim članovima Asocijacije i u odnosima sa njima poštuje sportske i etičke principe; 2) učestvuje u aktivnostima Asocijacije i radu organa Asocijacije; 3) redovno izmiruje svoje finansijske obaveze prema Asocijaciji; 4) daju Asocijaciji podatke i informacije koje Asocijacija od njih traži radi obavljanja Zakonom i Satutom predviđenih poslova i zadataka; 5) ispunjava sve obaveze utvrđene zakonom, Statutom Asocijacije i drugim opštim aktima Asocijacije; 6) u potpunosti poštuje sva svoja opšta akta; 7) izvršava pravnosnažne odluke organa Asocijacije i Arbitraže; 8) čuva sportski duh i ugled Asocijacije; 9) obezbedi javnost svog rada, u skladu sa zakonom i svojim statutom; 10) usaglasi svoj statut i druga opšta akta sa Statutom i opštim aktima Asocijacije; 11) bez odlaganja (a najkasnije u roku od sedam dana od dana usvajanja, odnosno donošenja odluke) obavesti Asocijacija o izmenama svog statuta, uz dostavljanje primerka statuta, održanoj Skupštini i izboru lica ovlašćenog za zastupanje. Opštim aktima članova Asocijacije mora biti obezbeđeno pravo na žalbu na odluku organa članova Asocijacije kojom je odlučivano o pravima i obavezama članova Asocijacije, osim ako je za donošenje odluke nadležan Arbitražni sud u skladu sa Zakonom o sportu i ovim Statutom.

4. Način učestvovanja u radu i odlučivanju

Član 23. Član učestvuje u radu Asocijacije i odlučivanju u organima Asocijacije neposredno ili preko svojih predstavnika – delegata. Lice koje predstavlja člana Asocijacije mora da poseduje pismeno ovlašćenje overeno pečatom člana Asocijacije i potpisano od strane lica ovlašćenog za zastupanje člana Asocijacije.

5. Knjiga članova i druge evidencije

Član 24. Asocijacija i članovi Asocijacije vode evidencije svojih članova (knjiga članova), i druge bazične evidencije, u skladu sa Zakonom o sportu. Asocijacija i članovi Asocijacije su dužni da se upišu u matične evidencije, u skladu sa Zakonom o sportu. Odluke organa Asocijacije i članova Sveza obavezno se unose u knjige odluka koje vode ti organi.

6. Prestanak članstva

Član 25. Članstvo u Asocijaciji gasi se prestankom rada, istupanjem ili isključenjem. Prestanak rada člana Asocijacije utvrđuje se na osnovu odluke nadležnog državnog organa kojom je član brisan iz odgovarajućeg registra. Od pokretanja postupka likvidaciji ili stečaja pa do prestanka rada, članu Asocijacije su suspendovana prava i obaveze u Asocijaciji. Istupanje iz Asocijacije moguće je samo na osnovu pismene izjave člana Asocijacije o istupanju iz Asocijacije, date na osnovu punovažne odluke nadležnog organa člana Asocijacije, uz otkazni rok od tri meseca. Okončanjem članstva gase se svi zahtevi iz članskog odnosa, osim zahteva Asocijacije na izmirenje zaostalih finansijskih obaveza. Prestankom svojstva člana Asocijacije prestaje i mandat predstavnicima člana u organima i radnim telima Asocijacije. Prestankom svojstva člana Asocijacije prestaje i pravo učešća u aktivnostima u organizaciji Asocijacije. Član 26. Isključenje člana Asocijacije moguće je ako: 1) svojim aktivnostima teže šteti ugledu Asocijacije; 2) grubo postupa suprotno interesima Asocijacije ili odlukama organa Asocijacije; 3) svojim postupcima i aktima grubo ili ponovljeno krši Statut i druge opšte akte Asocijacije; 4) prestane da ispunjava uslove za prijem u članstvo. U slučajevima iz stava 1. tačka 1) – 3) ovog člana, Upravni odbor je dužan da člana Asocijacije upozori na postojanje okolnosti zbog kojih može biti isključen iz članstva i da mu ostavi rok od najduže dva meseca za otklanjanje propusta u radu. Pre donošenja odluke o isključenju, Upravni odbor je obavezan da ostavi članu Asocijacije rok od dve nedelje da se izjasni o prigovorima na njegov rad. Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Asocijacije većinom od ukupnog broja članova i pismeno je saopštava članu Asocijacije. Odluka o isključenju mora biti obrazložena. Protiv odluke o isključenju, član Asocijacije može podneti žalbu Skupštini Asocijacije, čija odluka je konačna. Do donošenja konačne odluke Skupštine Asocijacije o isključenju, prava člana Asocijacije su suspendovana. Redovni član Asocijacije koji prestane da ispunjava uslove iz člana 20. stav 3. ovog Statuta, postaje pridruženi član, na osnovu odluke Upravnog odbora. Ukoliko član Asocijacije uprkos dvostrukoj opomeni zakasni sa uplatom godišnje članarine i ne izmiri obaveze u roku od mesec dana od prijema druge opomene, istekom ovog roka automatski se gasi njegovo članstvo bez potrebe donošenja odluke o isključenju. Organizacija koja je isključena iz članstva Asocijacije može biti ponovno primljena u članstvo najranije posle dve godine od prestanka članstva, ukoliko su prestali razlozi zbog kojih je doneta odluka o isključenju.

7. Disciplinska odgovornost

Član 27. Lica u nadležnosti Asocijacije koja namerno ili iz nehata postupe suprotno Statutu i drugim opštim aktima Asocijacije, odlukama organa ili ovlašćenih lica Asocijacije ili povrede ugled Asocijacije mogu disciplinski odgovarati i biti kažnjena: 1) opomenom; 2) javnom opomenom 3) suspenzijom; 4) zabranom obavljanja dužnosti u Asocijaciji; 5) novčanom kaznom; 6) isključenjem iz Asocijacije. Upravni odbor Asocijacije bliže uređuje disciplinske mere, disciplinske prekršaje i disciplinski postupak, u skladu sa ovim Statutom. Član 28. Nijedan neposredni i posredni član Asocijacije ne može biti disciplinski kažnjen ili snositi druge negativne posledice zbog korišćenje svojih prava utvrđenih zakonom, opštim aktima Asocijacije i opštim aktima člana Asocijacije.

IV. UPRAVLjANjE I RUKOVOĐENjE

Član 29. Asocijacijaom upravljaju članovi, neposredno ili preko svojih izabranih predstavnika u organima Asocijacije, na način određen ovim Statutom. Član 30. Organi Asocijacije su: 1) Skupština; 2) Upravni odbor; 3) Nadzorni odbor; 4) Predsednik Asocijacije; 5) Generalni sekretar; 6) Disciplinska komisija. Mandat članova organa Asocijacije traje četiri godine, ako ovim Statutom nije drugačije određeno. U slučaju kada je istekao mandat organa Asocijacije, a nisu izabrani novi organi, ranije izabrani organi vrše dužnost do preuzimanja dužnosti od strane novoizabranih organa. Lica koja su pravosnažno osuđena za krivična dela protiv privrede, imovine i službene dužnosti, kao i za sledeća krivična dela: teško ubistvo; teška krađa, razbojnička krađa, razbojništvo, utaja, prevara, neosnovano korišćenje kredita i druge pogodnosti, iznuda, ucena i zelenaštvo, kao i za krivična dela propisana zakonom koji se odnosi na sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, ne mogu vršiti funkcije Predsednika Asocijacije, Generalnog sekretara, likvidatora ili članova organa Asocijacije, dok traju pravne posledice osude. Član ograna Asocijacije može biti samo lice: koje ima svojstvo člana Asocijacije u skladu sa ovim Statutom, koje ima najmanje 18 godina, i koje nije član organa niti aktivno angažovan u drugoj sportskoj organizaciji. Predsednik uprave ili zastupnik Asocijacije ne može biti član uprave, predsednik ili zastupnik druge organizacije u oblasti sporta, osim uprave Olimpijskog komiteta Srbije, Paraolimpijskog komiteta Srbije, Sportskog asocijacije Srbije, Republičkog zavoda i Pokrajinskog zavoda. Licu iz stava 4. ovog člana danom pravnosnažnosti presude prestaje članstvo u organu Asocijacije u koji je imenovan, odnosno prestaje funkcija organa Asocijacije na koju je imenovan. Član organa Asocijacije može biti samo lice koje je obuhvaćeno ingerencijama Asocijacije i članova Asocijacije. Član 31. Na sednicama organa Asocijacije obavezno se vodi zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Asocijacije, sa sledećom minimalnom sadržinom: ime organa, datum i mesto sednice, vreme početka i završetka sednice, imena prisutnih i odsutnih, dnevni red, tačan tekst odluka, potpis predsedavajućeg i zapisničara. Član 32. Članovi organa Asocijacije odgovaraju solidarno za štetu koju svojom odlukom prouzrokuju Asocijaciji, ako takvu odluku donesu namerno ili krajnjom nepažnjom. Za štetu ne odgovaraju članovi koji su bili protiv donošenja štetne odluke ili su se uzdržali od glasanja. Član organa Asocijacije nema pravo glasa na sednici organa Asocijacije kad se odlučuje o: 1) pokretanju spora ili odustajanju od spora protiv njega; 2) odobravanju poslova između njega i Asocijacije u slučaju sukoba interesa, odnosno postojanja ličnog interesa pri odlučivanju; 3) njegovoj odgovornosti ili razrešenju. Član organa Asocijacije nema pravo glasa ako se odluka odnosi na zaključenje pravnog posla sa njim ili na to da se spor između njega i Asocijacije povede ili okonča, ili ako se odlučuje o imovinskim pitanjima koja su povezana sa njegovim bračnim drugom ili rođakom do drugog stepena srodstva u pravoj liniji ili se odnose na neko pravno lice nad kojim on ima kontrolu ili ekonomski interes.

1. Skupština

1.1 Sastav

Član 33. Skupština je najviši organ Asocijacije. Skupštinu sačinjavaju (članovi Skupštine): po jedan predstavnik redovnih članova Asocijacije, jedan predstavnik pridruženih članova i jedan predstavnik pomažućih i počasnih članova. Pravo učešća u radu Skupštine utvrđuje se na osnovu pismenog punomoćja izdatog od redovnog člana Asocijacije, koje je overeno pečatom člana Asocijacije i potpisano od strane zastupnika člana Asocijacije i punomoćja od strane pridruženih, pomažućih i počasnih članova dato svojim predstavnicima – delegatima na način kako je posebnim pravilnikom određeno. Punomoćje se izdaje za svaku sednicu Skupštine. Pored predstavnika članova Asocijacije sa pravom glasa, u radu Skupštine mogu da učestvuju još po dva lica svakog redovnog člana, kao njihovi predstavnici bez prava glasa i bez statusa člana Skupštine. U radu Skupštine mogu učestvovati, po pozivu Predsednika Asocijacije, i predstavnici drugih organizacija i državnih organa. Članovi Skupštine imaju dužnost da se na sednicama Skupštine pridržavaju zakona, Statuta, sportskih pravila Asocijacije, Poslovnikom o radu Skupštine i drugih opštih akata Asocijacije i da se ponašaju u skladu sa ugledom Asocijacije.

1.2. Redovna Skupština

Član 34. Redovna sednica Skupštine saziva se najmanje jednom godišnje. Članovima Asocijacije šalje se pismeni poziv za sednicu Skupštine, sa dnevnim redom, po pravilu, najmanje 3 nedelje pre održavanja Skupštine. Poziv za sednicu se šalje preporučenim pismom na poslednju poznatu poštansku adresu, i rok od 3 nedelje se računa od datuma označenog na poštanskom štambilju. Član Asocijacije može se pismeno saglasiti da se pozivi za sednicu šalju elektronskom poštom. Član Asocijacije može dati predlog za izmenu dnevnog reda Skupštine, pismenim podneskom sa obrazloženjem, najkasnije nedelju dana pre održavanja Skupštine. Predsednik Asocijacije najkasnije tri dana pre sednice Skupštine utvrđuje definitivni dnevni red Skupštine i objavljuje ga na oglasnoj tabli i na internet sajtu Asocijacije. Dnevni red se ne može menjati niti dopunjavati na samoj sednici Skupštine. O radu sednice Skupštine vodi se zapisnik koji potpisuju Predsednik Asocijacije i zapisničar. Na početku sednice Skupštine, Predsednik Asocijacije utvrđuje da li postoji kvorum za rad i odlučivanje i da li je Skupština sazvana u skladu sa ovim Statutom. Izborna redovna sednica Skupštine se saziva svake četiri godine. O toku rada Skupštine vodi se zapisnik koji potpisuju predsedavajući i zapisničar. Zapisnik se dostavlja svim članovima Asocijacije i usvaja se na narednoj sednici Skupštine. Rad Skupštine Asocijacije bliže se uređuje Poslovnikom o radu.

1.3. Vanredna Skupština

Član 35. Predsednik Asocijacije može u svako doba sazvati vanrednu sednicu Skupštine ako to interesi Asocijacije zahtevaju. Predsednik Asocijacije je obavezan da sazove vanrednu sednicu Skupštine ako to pismeno traži, uz navođenje svrhe i razloga i dnevnog reda, Upravni odbor, Nadzorni odbor ili jedna trećina članova Asocijacije. Skupština se mora sazvati najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahteva. Ako predsednik Asocijacije ne sazove vanrednu sednicu Skupštine, nju može sazvati onaj organ Asocijacije, odnosno oni članovi Asocijacije koji su tražilu njeno sazivanje. Između podnošenja urednog zahteva za održavanje vanredne skupštine i vanredne sednice Skupštine ne sme proteći više od 90 dana. Poziv za vanrednu Skupštinu sa predlogom dnevnog reda mora biti upućen članovima Asocijacije najkasnije sedam dana pre termina za održavanje sednice skupštine. Na dnevnom redu Skupštine iz stava 2. ovog člana mogu biti samo pitanja koja su navedena u zahtevu za sazivanje vanredne Skupštine. Ako je na vanrednoj Skupštini glasano o poverenju, odnosno razrešenju organa Asocijacije i predlog ne bude prihvaćen, sazivanje nove vanredne Skupštine se ne može tražiti iz istih razloga sledećih godinu dana. Na sazivanje vanredne sednice Skupštine shodno se primenjuju odredbe ovog Statuta o redovnoj Skupštini i Poslovnika o radu Skupštine. Vanredna Skupština Asocijacije ima sva ovlašćenja kao i redovna Skupština.

1.4. Nadležnosti Skupštine

Član 36. Skupština: 1) razmatra, donosi i usvaja: a) Statut, izmene i dopune Statuta, i autentično tumačenje Statuta Asocijacije; b) godišnje izveštaje o radu Asocijacije i njegovih organa; v) finansijske izveštaje; g) odluku o prestanku rada Asocijacije; d) odluku o statusnim promenama; đ) odluku o programu rada i razvoja Asocijacije; e) kodeks ponašanja članova Asocijacije; ž) odluku o udruživanju u asocijacijae; z) odluke po žalbama na odluke drugih organa Asocijacije, ukoliko za rešavanje po žalbi nije nadležna Arbitraža u skladu sa ovim Statutom; i) odluke koje su joj izričito stavljene u nadležnost ovim Statutom. 2) bira i razrešava a) Predsednika Asocijacije, b) članove Upravnog odbora, v) članove Nadzornog odbora. Za vršenje određenih poslova Skupština može obrazovati komisije. Odlukom o obrazovanju komisije utvrđuje se njen delokrug i sastav.

1. 5. Odlučivanje Skupštine

Član 37. Skupština može da radi i odlučuje ako je prisutna većina članova Skupštine, a odluke donosi većinom prisutnih članova, osim u slučajevima kada je zakonom ili ovim Statutom drugačije određeno. Ukoliko pri izboru Predsednika Asocijacije i članova organa Asocijacije u prvom krugu glasanja nije izabran predsednik, odnosno potreban broj članova, pristupa se drugom krugu glasanja, za sve kandidate koji nisu imali dovoljan broj glasova. Ukoliko ni u drugom glasanju nije izabran predsednik, odnosno potreban broj članova, kandidovanje se ponavlja. O pitanjima koja nisu navedena u dnevnom redu Skupštine, a pojave se tokom sednice Skupštine, može se donositi odluka samo ako se Skupština sa time saglasi dvotrećinskom većinom prisutnih delegata. Članovi drugih organa Asocijacije ne mogu biti članovi Skupštine. Članovi Skupštine odlučuje javno dizanjem ruku, osim ako Skupština većinom potrebnom za rad i odlučivanje ne odluči da se glasanje obavi tajno.

2. Upravni odbor

2.1. Sastav

Član 38. Upravni odbor čine: 1) predsednik; 2) potpredsednik; 3) 5 članova. Predsednik Asocijacije je ujedno po funkciji i predsednik Upravnog odbora. Generalni sekretar Asocijacije je ujedno po funkciji i potpredsednik Upravnog odbora Asocijacije učestvuje u radu Upravnog odbora sa pravom glasa. Članove Upravnog odbora bira i razrešava Skupština Asocijacije, na predlog Predsednika Asocijacije, na period od četiri godine, tako da struktura članova Upravnog odbora obezbeđuje zastupljenog svih oblasti sporta u Asocijaciji i odgovara strukturi članstva Asocijacije. Isto lice može biti ponovo birano u Upravni odbor Asocijacije. Članovi Upravnog odbora ne mogu biti iz istog kluba. Članu Upravnog odbora mandat prestaje: smrću, ostavkom, razrešenjem i prestankom članstva u Asocijaciji člana Asocijacije čijom nadležnošću je bio obuhvaćen u trenutku izbora. Upravni odbor konstatuje ispunjenost uslova za prestanak članstva u Upravnom odboru. Predsednik Asocijacije određuje svakom članu Upravnog odbora konkretno zaduženje. Ukoliko prevremeno prestane mandat više od trećine članova Upravnog odbora, usled smrti, ostavke ili prestanka članstva u Asocijaciji, obavezno se saziva bez odlaganja vanredna sednica Skupštine. Skupština Asocijacije može prevremeno razrešiti člana Upravnog odbora i na njegovo mesto izabrati drugo lice. Mandat novoizabranog člana Upravnog odbora traje koliko i mandat ostalih ranije izabranih članova. Predsednik Asocijacije (predsednik UO) može između dve sednice Skupštine Asocijacije izvršiti privremenu zamenu pojedinog člana Upravnog odbora koji ne vrši i/ili nije u stanju da vrši svoje dužnosti, najviše do 1/3 članova i to onih koje sam predlaže kao svoj tim pri sopstvenom izboru, a konačnu odluku donosi Skupština na prvoj narednoj sednici.

2.2. Nadležnosti Upravnog Odbora

Član 39. Upravni odbor: 1) vodi tekuće poslove Asocijacije; 2) predlaže Skupštini finansijske izveštaje; 3) razmatra podnete godišnji izveštaje o radu Asocijacije i njegovih organa; 4) usvaja finansijski plan; 5) usvaja opšta akta Asocijacije potrebna za ostvarivanje ciljeva Asocijacije, koja nisu u izričitoj nadležnosti Skupštine; 6) utvrđuje predlog promena Statuta; 7) utvrđuje predlog odluke o statusnim promenama; 8) upravlja imovinom Asocijacije; 9) utvrđuje visinu članarine; 10) izvršava odluke i zaključke Skupštine; 11) utvrđuje organizacionu šemu i sistematizaciju radnih mesta u Asocijaciji, na predlog Generalnog sekretara; 12) utvrđuje zarade zaposlenih u Asocijaciji, na predlog Generalnog sekretara; 13) obezbeđuje sredstva za rad Asocijacije; 14) priprema i utvrđuje predloge opštih akata i odluka iz nadležnosti Skupštine Asocijacije; 15) imenuje predstavnike Asocijacije u drugim organizacijama; 16) utvrđuje nagrade i priznanja Asocijacije organizacijama i pojedincima za zasluge i rezultate u razvoju i unapređenju sporta i odlučuje o dodeli nagrada i priznanja; 17) odlučuje o obrazovanju ogranaka (sekcija, podružnica), njihovom mestu obavljanja aktivnosti i delatnosti i zastupniku; 18) utvrđuje posebne programe brige o perspektivnim sportistima; 19) odobrava pravne poslove u slučaju sukoba interesa; 20) odlučuje o pokretanju spora ili odustajanju od njega; 21) odlučuje formiranju kampa za sve uzrasne kategorije i klase, planu, načinu rada i obezbeđivanju sredstava; 22) na predlog Selektora nacionalnih selekcija (seniori, juniori i kadeti) predlaže ministarstvu nadležnom za poslove sporta Republike Srbije programe kojima se utvrđuju međunarodna sportska takmičenja za čiju organizaciju se obezbeđuju sredstva iz budžeta Republike Srbije; 23) imenuje Generalnog sekretara Asocijacije na predlog Predsednika; 24) donosi odluku o prijemu u članstvo i prestanku članstva u Asocijaciji; 25) obavlja sve druge aktivnosti vezane za ostvarivanje ciljeva Asocijacije koje su na osnovu ovog Statuta u njegovoj nadležnosti ili koje nisu, na osnovu ovog Statuta, u izričitoj nadležnosti drugih organa Asocijacije. Za vršenje određenih poslova iz svoje nadležnosti Upravni odbor može obrazovati komisije i radna tela ili imenovati pojedina lica. Odlukom o obrazovanju komisije ili radnog tela, odnosno imenovanju lica utvrđuje se njihov delokrug rada, odnosno sastav. Upravni odbor može većinom od ukupnog broja članova obrazovati Odbor za hitna pitanja i iz svog sastava imenovati članove tog odbora. Odbor za hitna pitanja rešavanja hitna pitanja iz nadležnosti Upravnog odbora između dve sednice, s tim da se odluke podnose prvoj narednoj sednici Upravnog odbora na potvrdu. Rad Upravnog odbora i Odbora za hitna pitanja bliže se reguliše Poslovnikom o radu.

2.3. Sednice Upravnog odbora

Član 40. Upravni odbor zaseda i odlučuje u sednicama koje saziva Predsednik, a u slučaju njegove sprečenosti potpredsednik (Generalni sekretar) koga ovlasti Predsednik ili najstariji član Upravnog odbora. Sednice Upravnog odbora održavaju se, po pravilu, najmanje jednom u četiri meseca. Upravni odbor može da odlučuje ako je prisutno više od polovine ukupnog broja članova. U slučaju da Upravni odbor nema kvorum potreban za odlučivanje, Predsednik, odnosno potpredsednik će, u hitnim slučajevima, sazvati najkasnije u roku od tri dana novu sednicu sa istim dnevnim redom. Upravni odbor na ponovljenoj sednici može da odlučuje većinom glasova prisutnih članova. Upravni odbor odlučuje prostom većinom glasova prisutnih članova, ako ovim Statutom nije drugačije određeno. U slučaju podele glasova odlučuje glas Predsednika. Odluka Upravnog odbora o otuđenju nepokretne imovine Asocijacije punovažna je samo uz saglasnost Skupštine Asocijacije. Članovi Upravnog odbora prilikom odlučivanja nisu vezani obavezama prema svojim organizacijama niti mogu primati od njih uputstva, i dužni su da štite interese Asocijacije kao celine i zastupaju odluke Skupštine i Upravnog odbora Asocijacije. Upravni odbor može, u skladu sa poslovnikom da odlučuje u hitnim pitanjima, osim usvajanja opštih akata, i na sednici održanoj uz korišćenje elektronskih sredstava komunikacija (tzv. elektronska sednica). Upravni odbor može, u skladu sa poslovnikom, na pismeni predlog Predsednika da odlučuje i pismenim izjašnjenjem članova van sednice, osim usvajanja opštih akata. Ukoliko član Upravnog odbora ne odgovori na predlog odluke Predsednika u ostavljenom roku, smatraće se da je dao saglasnost.

3. Nadzorni odbor

Član 41. Nadzorni odbor je nadzorni organ Asocijacije koji vrši kontrolu finansijskog poslovanja Asocijacije i godišnjeg završnog računa. Nadzorni odbor ima maksimalno tri člana. Nadzorni odbor bira iz svog sastava predsednika Nadzornog odbora. Nadzorni odbor obavezno podnosi Skupštini izveštaj o pitanjima iz svog delokruga prilikom usvajanja izveštaja o radu. Član 42. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Nadzornog odbora. Članovi nadzornog odbora mogu biti ponovo izabrani samo još u jednom mandatu. Rad Nadzornog odbora uređuje se Poslovnikom o radu. Član 43. Upravni odbor može imenovati revizora sa nadzornim ovlašćenjima utvrđenim u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji

4. Predsednik asocijacije

Član 44. Predsednik Asocijacije je predsednik Skupštine i predsednik Upravnog odbora Asocijacije po funkciji. Predsednika Asocijacije bira Skupština na period od 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora, iz reda istaknutih sportskih radnika, sportista, sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu. Kandidata za predsednika Asocijacije mora da predloži najmanje tri člana asocijacije, s tim da jedan član asocijacije može da predloži samo jednog kandidata za predsednika. Kandidatura se podnosi najkasnije 20 dana nakon prijema poziva za dostavljanje predloga. Kandidati za Predsednika Asocijacije dužni su da najmanje sedam dana pre sednici izborne Skupštine Asocijacije dostave Asocijaciji svoj program rada, koji se objavljuje na internet sajtu Asocijacije. Predsednik Asocijacije za svoj rad odgovara Skupštini Asocijacije. U slučaju da Skupština Asocijacije ne usvoji godišnji izveštaj o radu Asocijacije, pristupa glasanju o poverenju (razrešenju) Predsednika Asocijacije. Predsedniku Asocijacije prestaje funkcija pre isteka vremena na koju je izabran ostavkom ili razrešenjem. Ukoliko Predsednik Asocijacije podnese ostavku, njegove poslove preuzima Generalni sekretar koji je dužan da sazove vanrednu izbornu skupštinu, koja će se održati najkasnije tri meseca od dana podnošenja ostavke. U slučaju prestanka mandata Predsedniku pre roka na koji je izabran, mandat prestaje svim članovima Upravnog odbora s danom prve sednice Skupštine na kojoj se bira novi Predsednik u skladu sa ovim Statutom. Član 45. Predsednik Asocijacije obavlja sledeće poslove: 1) predstavlja i zastupa Asocijacija; 2) saziva i predsedava sednicama Skupštine; 3) saziva sednice i rukovodi radom Upravnog odbora; 4) brine o izvršavanju programa, planova, odluka i zaključaka Skupštine; 5) brine o izvršavanju odluka i zaključaka organa Asocijacije; 6) potpisuje odluke i druga akta koje donosi Skupština; 7) podnosi Skupštini godišnji izveštaj o radu Asocijacije, koji obuhvata i njegov rad i rad Upravnog odbora; 8) priprema sednice Skupštine i Upravnog odbora; 9) utvrđuje predloge opštih akata i odluka koje donosi Upravni odbor Asocijacije; 10) odgovara za zakonitost rada Asocijacije; 11) finansijski je nalogodavac za realizaciju finansijskog plana Asocijacije; 12) odlučuje o pojedinačni pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Asocijaciji; 13) odobrava službena putovanja inostranstvu, u skladu sa odlukama Upravnog odbora; 14) predlaže opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radni mesta u Asocijaciji; 15) imenuje i određuje naknadu stručnim savetnicima Asocijacije; 16) obavlja druge poslove određene zakonom za zastupnika Asocijacije, ovim Statutom i opštim aktima Asocijacije. Predsednik može deo svojih ovlašćenja i dužnosti preneti na Potpredsednika, Generalnog sekretara ili člana Upravnog odbora. U vršenju nadzora nad zakonitošću rada Asocijacije, Predsednik ima ovlašćenja koja na osnovu zakona ima direktor privrednog društva. Član 46. Predsednik Asocijacije je dužan da informiše organe Asocijacije o aktivnostima i delatnostima Asocijacije i njegovom finansijskom poslovanju. Ukoliko organ Asocijacije, odnosno najmanje 5 članova Asocijacije to zahteva, uz navođenje razloga, dobijanje podataka iz stava 1. ovog člana, Generalni sekretar je dužan da im takve informacije saopšti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva. Član 47. Lica koja su svojim radom u sportu Republike Srbije to zaslužili Skupština može proglasiti počasnim predsednikom. Počasni predsednik Asocijacije može da učestvuje u radu, bez prava glasa, Skupštine i Upravnog odbora Asocijacije.

5. Generalni sekretar

Član 48. Generalni sekretar Asocijacije: 1) zastupa i predstavlja Asocijacija; 2) organizuje i kontroliše obavljanje stručnih poslova u Asocijaciji i preduzima mere za unapređenje tih poslova; 3) stara se o pripremama sednica organa Asocijacije i o izvršavanju odluka i drugih akata tih organa; 4) stara se o organizaciji vođenja zapisnika sa sednica organa Asocijacije; 5) finansijski je nalogodavac za realizaciju finansijskog plana Asocijacije; odobrava službena putovanja u zemlji; 6) obavlja poslove koje na njega prenesu Predsednik Asocijacije i Upravni odbor Asocijacije; 7) učestvuje u radu organa Asocijacije; 8) obavlja druge poslove u skladu sa ovim Statutom i opštim aktima Asocijacije. Generalni sekretar obavlja svoju funkciju po pravilu amaterski (volonterski), ali može, u slučaju potrebe, i zasnovati radni odnos sa Asocijacijaom za vreme trajanja mandata. Generalni sekretar za svoj rad odgovara Skupštini, Upravnom odboru i Predsedniku Asocijacije. Generalni sekretar se imenuje na period od 4 godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja. Generalni sekretar može određene poslove iz svog delokruga preneti na druga rukovodeća lica, uz saglasnost Predsednika. Generalni sekretar imenuje se iz reda lica koja imaju višu ili visoku stručnu spremu, dokazane stručne i organizacione sposobnosti, dobro poznavanje stanja u bilijaru i sportu Srbije. U slučaju odsutnosti ili sprečenosti Generalnog sekretara, zamenjuje ga Predsednik ili lice koje odredi Upravni odbor.

6. Disciplinska komisija

Član 49. Disciplinska komisija Asocijacije je nezavisni, kazneni organ asocijacije koji odlučuje o prekršajima utvrđenim Disciplinskim pravilnikom i drugim opštim aktima Asocijacije, od strane lica u nadležnosti Asocijacije. Član 50. Disciplinsku komisiju čine predsednik i dvojica sudija, koje bira i razrešava Upravni odbor na period od 4 godine, većinom od ukupnog broja članova. Za člana disciplinske komisije može biti izabrano lice koje nije delegat u Skupštini, član Upravnog odbora ili arbitar Arbitražnog suda. Ukoliko član disciplinske komisije bude izabran na neku od prethodno navedenih funkcija, funkcija člana disciplinske komisije mu prestaje danom izbora. Član 51. Disciplinska komisija odlučuje isključivo na osnovu Disciplinskog pravilnika i drugih opštih akata Asocijacije. Disciplinska komisija svoje odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova komisije. Disciplinska odluka donosi se u pismenoj formi i mora biti obrazložena. Protiv odluka Disciplinske komisije dopuštena je žalba Arbitražnom sudu u roku od 15 dana od dana uručenja odluke. U postupku pred Disciplinskim sudom, u principu, javnost je isključena. Član 52. Organizacija i rad Disciplinske komisije bliže se uređuje Disciplinskim pravilnikom Asocijacije. Disciplinska komisija pokreće disciplinski postupak na osnovu disciplinske tužbe koju mogu podneti lica u nadležnosti Asocijacije. Član 53. Članu Asocijacije mogu se izreći disciplinske sankcije u skladu sa zakonom, Statutom i opštim aktima Asocijacije, s tim da mu ne može biti izrečena kazna za disciplinski prekršaj za koji nije kriv i koji pre nego što je učinjen nije bio opštim aktom Asocijacije utvrđen kao disciplinski prekršaj i za koji nije bila propisana kazna, ako zakonom nije drukčije određeno. Član Asocijacije ima u disciplinskom postupku pravo na: vođenje postupka bez odugovlačenja i sa što manje troškova; nezavisnost, stručnost i nepristrasnost organa koji odlučuje o odgovornosti; branioca o ličnom trošku; izjašnjenje i izvođenje dokaza; pismenu i obrazloženu odluku i žalbu.

7. Sukob interesa i zabrana konkurencije

Član 54. Predsednik, Generalni sekretar i članovi organa Asocijacije dužni su da postupaju savesno, pažljivo i odgovorno prema Asocijaciji, u skladu sa zakonom i opštim aktima Asocijacije. Lica iz stava 1. ovog člana koja imaju lični interes ne smeju koristiti Asocijacija za lično bogaćenje, odnosno lične potrebe. Predsednik, Generalni sekretar, zaposleni i članovi organa Asocijacije ne mogu direktno ili indirektno biti angažovani u konkurentskoj organizaciji u oblasti sporta. Sukob interesa u smislu stava 2. ovog člana postoji ako je član organa Asocijacije, odnosno Predsednik, Generalni sekretar ili član njegove porodice (supružnik, krvni srodnik u pravoj liniji i u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva, usvojitelj i usvojenik, srodnik po tazbini do prvog stepena srodstva): 1) ugovorna strana u pravnom poslu sa Asocijacijaom; 2) vlasnik ili na drugi način u poslovnom odnosu sa licem iz pravnog posla ili radnje koje zaključuje ugovor sa Asocijacijaom ili koje ima finansijske interese u tom poslu ili radnji, po osnovu kojih se razumno može očekivati da utiču na postupanje člana organa Asocijacije, odnosno Predsednika, Generalnog sekretara, suprotno interesu Asocijacije; 3) pod kontrolnim uticajem strane iz pravnog posla ili radnje ili lica koje ima finansijski interes u pravnom poslu ili radnji, tako da se osnovano može očekivati da to utiče na postupanje člana organa Asocijacije, odnosno Predsednika, Generalnog sekretara, suprotno interesu Asocijacije. Ugovor između Predsednika i Asocijacije može da se zaključi po odobrenju Upravnog odbora Asocijacije. Ugovor sa Predsednikom potpisuje Generalni sekretar Asocijacije. Ugovor između Generalnog sekretara i Asocijacije može da se zaključi po odobrenju Upravnog odbora Asocijacije. Ugovor sa Generalnim sekretarom potpisuje Predsednik Asocijacije. Povreda sukoba interesa i zabrane konkurencije iz st. 2. i 3. ovog člana daje Asocijaciji pravo na naknadu štete i pravo da se poslovi koje lice izvrši za svoj račun priznaju kao poslovi izvršeni za račun Asocijacije. U slučaju sukoba interesa između Asocijacije i Predsednika Asocijacije, Asocijacija zastupa Generalni sekretar Asocijacije. U slučaju sukoba interesa između Asocijacije i Generalnog sekretara, Asocijacija zastupa Predsednik Asocijacije. Član 55. Članovi organa Asocijacije odgovaraju solidarno za štetu koju su glasanjem za određenu odluku prouzrokovali Asocijaciji ako je ta odluka donesena grubom nepažnjom ili s namerom da se šteta prouzrokuje. Postupak za naknadu štete pokreće se na osnovu odluke Skupštine Asocijacije, Upravnog odbora Asocijacije ili najmanje pet redovnih članova Asocijacije. Odredbe stava 1. i 2. ovog člana shodno se primenjuju i na odluke Predsednika i Generalnog sekretara Asocijacije.

V. OBLICI ORGANIZOVANjA I RADA

Član 56. Oblici organizovanja i rada u Asocijaciji su saveti, komisije, selektori, odbori, sekcije, kancelarije, specijalizovani servisi i dr. Delokrug, nadležnosti, sastav i način rada pojedinih organizacionih delova i oblika rada u Asocijaciji uređuje se odgovarajućim opštim aktima, koja donosi Upravni odbor. Član 57. Asocijacija ima sledeće stalne komisije:  Takmičarska komisija;  Sudijska komisija Nadležnosti i rad komisija bliže se uređuju odgovarajućim opštim aktima Asocijacije i odlukama Upravnog odbora. Član 58. Komisije čine, ako ovim Statutom nije drugačije određeno:  predsednik komisije koga imenuje i razrešava Upravni odbor Asocijacije,  dva do četiri člana komisije koje imenuje i razrešava Upravni odbor Asocijacije na predlog Predsednika komisije. Mandat predsednika i članova komisije traje četiri godine.

1. Takmičarska komisija

Član 59. Takmičarska komisija je stalno stručno telo koje je za svoj rad odgovorno Upravnom odboru. Takmičarsku komisiju čini predsednik četiri člana komisije. Predsednika i članove komisije imenuje Upravni odbor Asocijacije iz redova aktivnih takmičara u seniorskoj kategoriji i/ili aktivnih trenera. Član 60. Takmičarska komisija radi u sednici i zauzima stavove i donosi odluke iz svog delokruga većinom prisutnih članova. Predsednik takmičarske komisije mora posedovati aktivno znanje engleskog jezika, kao zvaničnog jezika Međunarodne bilijar federacije, uz znanje upotrebe elektronske komunikacije. Takmičarsku komisiju saziva predsednik takmičarske komisije po svom nahođenju ili na zahtev Predsednika Asocijacije i Generalnog sekretara. Mandat predsednika i članova Takmičarske komisije je četiri godine sa pravom ponovnog izbora. Član 61. Takmičarska komisija:  Sačinjava Predlog sistema takmičenja i stara se o njegovom sprovođenju;  Sastavlja i predlaže pravilnike vezane za organizaciju takmičenja;  Stara se o registraciji i preregistraciji takmičara;  Sastavlja predlog kalendara takmičenja;  Stara se o tačnoj evidenciji rezultata takmičenja;  Vrši rangiranje takmičenja iz kalendara i ocenjivanje održanih takmičenja;  Sastavlja i predlaže ostale pravilnike vezane za bilijar sport;  Daje mišljenje Upravnom odboru o realizaciji klupskih međunarodnih programa.

2. Sudijska komisija

Član 62. Sudijsku komisiju sačinjavaju sve registrovane sudije u Asocijaciji. Zbor sudija razmatra pitanja iz svog delokruga rada i daje predloge za poboljšanje uslova rada sudija na takmičenjima. Sudije međusobno biraju predsednika Sudijske komisije većinom glasova, na mandatni period od četiri godine, sa pravom ponovnog izbora. Predsednik Sudijske komisije mora posedovati aktivno znanje engleskog jezika kao zvaničnog jezika Međunarodne bilijar federacije, uz znanje upotrebe elektronske komunikacije. Sudijska komisija radi na sednicama. Predsednik Sudijske komisije po svom nahođenju ili na zahtev Upravnog odbora Asocijacije saziva sednice. Sednica Sudijske komisije je drugostepeni organ svakog protesta i/ili žalbe na suđenje, uložene na takmičenjima koje na republičkom nivou organizuje Asocijacija ili član Asocijacije. Odluke Sudijske komisije se donose većinom glasova prisutnih sudija. Na odluku Sudijske komisije kao drugostepenog organa nema se pravo žalbe.

3. Selektori nacionalnih timova (seniori, juniori i kadeti)

Član 63. Selektore nacionalnih timova u svim takmičarskim uzrasnim kategorijama postavlja i razrešava Upravni odbor na predlog Takmičarske komisije. Za svoj rad selektori su odgovorni Predsedniku, Generalnom sekretaru i Upravnom odboru. Selektori nacionalnih timova moraju posedovati aktivno znanje engleskog jezika kao zvaničnog jezika Evropske bilijar federacije, uz znanje upotrebe elektronske komunikacije. Selektori nacionalnih timova se biraju sa mandatom od četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora. Selektori predlažu Upravnom odboru imenovanje i razrešenje svog stručnog tima u radu sa nacionalnim timom, uslove njihovog angažovanja i rok na koji se angažuju. Član 64. Selektori nacionalnih timova:  Staraju se o nacionalnom timu;  Predlažu Upravnom odboru srednjeročne i godišnje programe i planove rada nacionalnog tima, kao i njihove izmene;  Predlažu programe priprema reprezentativnih selekcija i njihovog učešća na međunarodnim takmičenjima;  Sprovode i prate izvršenje usvojenih planova rada i podnose Upravnom odboru periodične izveštaje;  Staraju se o organizaciji stručnog rada u trenažnim kampovima Asocijacije;  Predlažu programe stručnog usavršavanja mladih sportista;  Predlažu programe stručnog usavršavanja, školovanja, kategorizacije i licenciranja trenera;  Sačinjavaju i predlažu Pravilnik o izboru reprezentativnih selekcija i stipendiranju kategorisanih sportista;  Vrše izbor reprezentativnih selekcija za nastup na velikim međunarodnim takmičenjima.

VI. STRUČNA SLUŽBA ASOCIJACIJE

Član 65. Za obavljanje stručnih, administrativnih i pomoćnih poslova, Asocijacija ima Stručnu službu. Obavljanje određenih poslova iz stava 1. ovog člana Upravni odbor Asocijacije može poveriti odgovarajućim stručnim institucijama i organizacijama, odnosno pojedincima. Stručna služba Asocijacije obavlja poslove na sprovođenju odluka, zaključaka i drugih akata organa Asocijacije i oblika organizovanja i rada u Asocijaciji; priprema analize, izveštaje i informacije, nacrte opštih i drugih akata Asocijacije; organizuje aktivnosti i izvršava poslove iz delatnosti Asocijacije i obavlja druge poslove koje joj naloži Skupština, Upravni odbor, Predsednik ili Generalni sekretar Asocijacije. U obavljanju svojih poslova Stručna služba Asocijacije sarađuje sa stručnim službama članova Asocijacije. Poslovima Stručne službe Asocijacije rukovodi Generalni sekretar Asocijacije. Lica angažovana u Stručnoj službe Asocijacije, u skladu sa poslovima koje obavljaju, imaju pravo na odgovarajuću naknadu, odnosno zaradu i druga primanja ako su u radnom odnosu ili angažovana po ugovoru.

VII. IMOVINA I SREDSTVA

Član 66. Asocijacija stiče sredstva za postizanje svojih ciljeva iz: 1) upisnine; 2) članarine; 3) prihoda od sopstvenih aktivnosti; 4) sponzorstva; 5) donacija i poklona; 6) javnih prihoda i subvencija; 7) neposrednog obavljanja privrednih i drugih delatnosti, u skladu sa zakonom; 8) prihoda preduzeća, ustanova, agencija i drugih organizacija kojima je Asocijacija osnivač ili suosnivač; 9) drugih izvora, u skladu sa zakonom. Objekti i sredstva kojima raspolaže i koja stekne Asocijacija predstavljaju njegovu imovinu. Asocijacija odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom. Predsednik Asocijacije je finansijski nalogodavac za raspolaganje sredstvima Asocijacije. Odluke o visini pojedinih sredstava iz stava 1. ovog člana donosi Upravni odbor Asocijacije. Asocijacija ima dinarski i devizni račun i preko svojih računa posluje samostalno. Dobit koju Asocijacija ostvari u toku poslovne godine isključivo se koristi za ostvarivanje statutarnih ciljeva Asocijacije. Član 67. Asocijacija upravlja i koristi objekte i sredstva kojima raspolaže ili su mu dati na korišćenje. Asocijacija može promeniti namenu sportskom objektu kojim raspolaže samo izuzetno i pod uslovima utvrđenim Zakonom o sportu. Asocijacija može objekte i sredstva kojima raspolaže, odnosno koristi, dati na korišćenje članovima Asocijacije, pod uslovima utvrđenim odlukom Upravnog odbora Asocijacije.

VIII JAVNOST RADA ASOCIJACIJE

Član 68. Rad Asocijacije je javan, u skladu sa zakonom i ovim Statutom. Javnost rada Asocijacije obezbeđuje se javnošću sednica organa i drugih skupova u Asocijaciji, izdavanjem informacija o njihovom radu i saradnjom sa sredstvima javnog informisanja i drugim sredstvima obaveštevanja. Asocijacija može imati svoje glasilo, čiji sadržaj i naziv utvrđuje Upravni odbor Asocijacije. Asocijacija ima internet sajt (veb stranicu). Internet prezentacija Asocijacije je službeno glasilo Asocijacije. Član 69. Organi i tela Asocijacije mogu isključiti ili ograničiti javnost sednice ili skupa, kada se razmatraju dokumenta ili podaci poverljive prirode. Član 70. Predsednik Asocijacije daje podatke i informacije u vezi sa radom Asocijacije i odgovoran je za njihovu tačnost. Stavove Asocijacije, odnosno njegovih organa i tela, mogu da iznose i zastupaju samo ovlašćeni funkcioneri Asocijacije.

IX OPŠTA AKTA ASOCIJACIJE

Član 71. Opšta akta Asocijacije su Statut, pravilnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja. Predlog za promenu Statuta mora biti dostavljen članovima Skupštine najmanje 15 dana pre održavanja Skupštine. Amandmani na predlog Statuta, odnosno izmena i dopuna Statuta dostavljaju se Skupštini pismeno najkasnije tri dana pre sednice Skupštine. Statut, odnosno izmene i dopune Statuta usvajaju se većinom od ukupnog broja delegata Skupštine sa pravom glasa. Način donošenja Statuta, odnosno izmena i dopuna Statuta bliže se uređuje poslovnikom o radu Skupštine Opšta akta koje donosi Upravni odbor Asocijacije usvajaju se većinom od ukupnog broja članova Upravnog odbora. Svaki član i svaki organ Asocijacije može dati inicijativu za donošenje, odnosno izmene i dopune određenog opšteg akta Asocijacije. Javna rasprava se vodi samo o nacrtu Statuta Asocijacije. Svaki član Asocijacije ima pravo da dobije primerak Statuta Asocijacije. Član 72. Statut i druga opšta akta Asocijacije, kao sportska pravila iz čl. 3. st. 1. tač. 20) i čl. 5. st. 2. Zakona o sportu, neposredno se primenjuju na sva lica koja su, neposredno ili posredno, obuhvaćena nadležnostima Asocijacije (neposredni i posredni članovi). Statut i druga opšta akta člana Asocijacije moraju biti u saglasnosti sa Statutom i opštim aktima Asocijacije, a u suprotnom su nevažeći. U slučaju nesaglasnosti opšteg akta Asocijacije i ovog Statuta primeniće se odredbe Statuta. U slučaju nesaglasnosti odredbe statuta i drugog opšteg akta člana Asocijacije sa odredbom Statuta i opšteg akta Asocijacije, neposredno se primenjuje odredba Statuta, odnosno opšteg akta Asocijacije. Član 73. Odluke kao pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćena lica u Asocijaciji moraju biti u skladu s opštim aktom Asocijacije i zakonom, a u suprotnom su ništave. Odluke kao pojedinačni akti koje donose organi članova Asocijacije moraju biti u skladu sa zakonom, Statutom Asocijacije i statutom člana Asocijacije, a u suprotnom su ništave. Lica u nadležnosti Asocijacije su dužna da pre pokretanja, u skladu sa zakonom, sudskog spora za utvrđivanje ništavosti odluke iz stava 1. i 2. ovog člana podnesu žalbu, odnosno reviziju na spornu odluku Arbitražnom sudu.

X. REŠAVANjE SPOROVA

Član 74. Svi sporovi između Asocijacije i članova Asocijacije kao i međusobne sporove lica u ingerenciji Asocijacije rešavaju se u skladu sa Zakonom o sportu i ovim Statutom. Za arbitražno rešavanje sporova iz stava 1. ovog člana nadležan je Stalna sportska arbitraža pri Sportskom asocijaciji Srbije (Arbitraža), u skladu sa Zakonom o sportu i Statutom Sportskog asocijacije Srbije. Spor pred Arbitražom je hitan. Članovi Asocijacije i druga lica u ingerenciji Asocijacije, dužna su: da pruže Arbitraži pomoć u radu; da ne ometaju i ne utiču na arbitražni postupak i njegov ishod; da na zahtev Arbitraže dostave informacije i isprave kojima raspolažu; da se odazovu pozivu Arbitraže za učešće u postupku; da poštuju i izvršavaju odluke Arbitraže; i ne smeju u javnosti omalovažavati Arbitražnu ili njene odluke. Kršenje obaveza iz prethodnog stava predstavlja teži disciplinski prekršaj. Član Asocijacije koji ne izvrši konačnu odluku Arbitraže suspendovano je članstvo u Asocijaciji danom isteka roka za ispunjenje odluke, sve do izvršenja odluke Arbitraže članu Asocijacije prestaje članstvo u Asocijaciji danom isteka dvostrukog roka za ispunjenje odluke Arbitraže. Svi ugovori koje međusobno zaključuju lica koja su u ingerenciji Asocijacije, odnosno kojima se regulišu pitanja obuhvaćena ingerencijom Asocijacije obavezno sadrže arbitražnu klauzulu kojom se utvrđuje nadležnost Arbitraže, u skladu sa Statutom Bilijar asocijacije Srbije, za rešavanje svih sporova koji bi proistekli iz ugovora na koji se odnosi arbitražna klauzula. Sva lica u ingerenciji Asocijacije obavezna su da se uzdrže od pokretanja i vođenja sudskog spora u pitanjima koja su u nadležnosti Arbitraže. Član 75. Odluka Arbitraže je konačna i obavezujuća za sve učesnike spora.

XI. STATUSNE PROMENE

Član 76. Odluku o statusnim promenama donosi, u skladu sa Zakonom o sportu, Skupština Asocijacije, na predlog Upravnog odbora, većinom od ukupnog broja članova Skupštine.

XII. ANTI-DOPING PRAVILA

Član 77. Doping je u suprotnosti sa fundamentalnim principima sporta i medicinskom etikom. Doping je zabranjen, kako na takmičenjima tako i izvan takmičenja. Pod dopingom se podrazumeva svaka aktivnost utvrđena Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu Republike Srbije. Upravni odbor Asocijacije utvrđuje anti-doping pravila, u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu. Svi neposredni i posredni članovi Asocijacije su obavezni da poštuju obaveze iz Zakona o sprečavanju dopinga u sportu i anti-doping pravila Asocijacije. Za kršenje anti-doping doping pravila, odgovornom licu se izriču odgovarajuće kazne, u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu i opštim aktima Asocijacije. Doping kontrolu sprovodi Antidoping agencija Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu.

XIII. PRESTANAK RADA

Član 78. Asocijacija prestaje sa radom odlukom Skupštine Asocijacije, donetom dvotrećinskom većinom delegata Skupštine sa pravom glasa. O donošenju odluke o prestanku rada obaveštava se nadležni registarski organ, radi brisanja iz registra. U slučaju prestanka rada Asocijacije, imovina Asocijacije prelazi na Sportski asocijacija Srbije. Imovinu Asocijacije koja preostane posle namirenja poverilaca, likvidacioni upravnik prenosi na Sportski asocijacija Srbije.

XIV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 79. Opšti akti Asocijacije usaglasiće se sa odredbama ovog Statuta u roku od 3 (tri) meseca od dana stupanja na snagu Statuta. Do donošenja akata na osnovu ovog Statuta, primenjivaće se akti doneti na osnovu prethodnog Statuta, osim ako su u suprotnosti s Zakonom o sportu ili ovim Statutom. Član 80. Članovi Asocijacije dužni su da usklade svoju organizaciju, rad i opšta akta sa ovim Statutom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta. Članovi Asocijacije dužni su da nakon usaglašavanja svojih Statuta sa ovim Statutom i Zakonom o sportu dostave Asocijaciji jedan primerak svog Statuta. Član 81. Postojeći organi Asocijacije, ukoliko u međuvremenu nije došlo do promena usled ostavke, razrešenja ili drugih okolnosti predviđenih ovim Statutom, nastavljaju sa radom do isteka mandata na koji su birani. Član 82. Usvajanjem ovog Statuta prestaje da važi Statut Srpske bilijar asocijacije usvojen 22. juna 2016. godine. Član 83. Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Asocijacije. P r e d s e d n i k  S k u p š t i n e Srpske bilijar asocijacije