Disciplinski pravilnik

I OPŠTE ODREDBE

1. Član

Disciplinski pravilnik Srpske Bilijar Asocijacije (u daljem tekstu: BSS) propisuje mere i postupak    za kažnjavanje takmičara, sudija, trenera, rukovodilaca i klubova koji prekrše Statut i Pravilnike BSS, Zakon o sportu i Zakon protiv dopinga u sportu ili na bilo koji drugi način štete ugledu bilijar sporta.

2. Član

Nepoznavanje Statuta, Pravilnika i Zakona u članu 1. ovog Pravilnika ne oslobađa od odgovornosti.

3. Član

Ovaj PRAVILNIK se odnosi i primenjuje na
 • Sve takmičare koji nastupaju pod okriljem BSS
 • Sve ekipe, članove i funkcionere u okviru BSS
 • Sve sportske radnike koji rade na organizovanju i realizaciji programa, sudije, zvanična lica i učesnike na svim nivoima pod okriljm BSS

4. Član

Lokalni savezi mogu svojim aktima utvrđivati disciplinsku odgovornost za članove i organizacije u okviru takmičenja koja su organizovana na njihovoj teritoriji, ali njihovi akti ne mogu da budu u suprotnosti sa ovim pravilnikom.

5. Član

Odredbe ovog pravilnika primenjivaće se na disciplinske prekršaje učinjene u Srbiji i van teritorije Srbije.

6. Član

Podstrekivanje i pomaganje kod izvršenja prekršaja kažnjava se isto kao i izvršeni  prekršaj, a može se i blaže kazniti.

7. Član

Ukoliko se jednim prekršajem povredi više propisa, kazna se izvršava za onaj koji predviđa najveću kaznu. Onaj koji izvrši više prekršaja biće kažnjen izricanjem jedne kazne, koja ne može preći zbir pojedinačnih, vremenski utvrđenih kazni. Većom kaznom kazniće se onaj ko je zbog istog ili sličnog prekršaja već jednom kažnjen.

8. Član

Niko ne može biti kažnjen pre nego što bude saslušan. Smatra se da je neko saslušan ako na poziv nadležnog tela dostavi pismenu izjavu ili ako na sam zapisnik ili prijavu da izjavu. Ako izvršilac prekršaja odbije da dođe na saslušanje, ili odbije dostaviti pismenu izjavu, smatra se da je saslušan.

9. Član

Disciplinski postupak po DISCIPLINSOM PRAVILNIKU  zastareva nakon 12 meseci.

10. Član

Svaka ODLUKA O KAŽNJAVANJU mora biti upisana u REGISTAR kazni koji vodi Srpska Bilijar Asocijacija.

II DISCIPLINSKE MERE

11. Član

Za takmičare:
 • Opomena
 • Novčana kazna
 • Zabrana nastavka takmičenja i novčana kazna
 • Zabrana nastupa na takmičenjima u određenom vremenskom periodu i novčana kazna
Za ekipe:
 • Opomena
 • Novčana kazna
 • Zabrana nastavka takmičenja i novčana kazna
 • Zabrana nastupa na takmičenjima u određenom vremenskom periodu i novčana kazna
Za zvaničnike i rukovodioce na takmičenjima:
 • Opomena
 • Novčana kazna
 • Udaljavanje sa takmičenja i novčana kazna
 • Zabrana vršenja funkcije na određeno vreme i novčana kazna
 • Trajna zabrana vršenja funkcije i suspendovanje na neodređeno vreme i novčana kazna

12. Član

Za funkcionere i rukovodioce Saveza i klubova:
 • Opomena
 • Novčana kazna
 • Zabrana vršenja funkcije na određeno vreme i novčana kazna
 • Trajna zabrana vršenja funkcije i suspendovanje na neodređeno vreme i novčana kazna
Za sudije:
 • Opomena
 • Novčana kazna
 • Udaljavanje sa takmičenja i novčana kazna
 • Zabrana vršenja funkcije na određeno vreme i novčana kazna
 • Trajna zabrana vršenja funkcije i suspendovanje na neodređeno vreme i novčana kazna

13. Član

Za lakše disciplinske prekršaje u načelu se izriče kazna opomene ili novčane kazne, a za klubove novčana kazna.

14. Član

Za teže disciplinske prekršaje, u načelu, se izriču disciplinske kazne zabrane nastupa ili vršenja funkcije na određeno vreme, zabrana nastupa na određenom broju takmičenja, poslednja opomena pred isključenje, novčana kazna.

15. Član

Učinilac kažnjen novčanom kaznom dužan je da je plati u roku od 8 dana, a u protivnom mu nadležni organ izriče suspenziju.

16. Član

Kazna zabrane nastupa i kazna zabrane vršenja funkcije ne može biti duža od jedne godine, osim u slučaju korišćenja doping sredstava gde je kazna vremenski duža. Kazna zabrane vršenja funkcije povlači i zabranu nastupa, i obratno.

17. Član

Visinu novčanih kazni za pojedine disciplinske mere utvrđuje za tekuću godinu Upravni odbor Srpske Bilijar Asocijacije.

18. Član

Ukoliko takmičar koristi nedozvoljena doping sredstva u takmičarskoj sezoni izriče se kazna ZABRANE nastupa na takmičenjima u periodu od najmanje 18 meseci. Kod ponovljenog prekršaja izriče se kazna TRAJNE ZABRANE NASTUPA na svim takmičenjima. O izrečenim merama obaveštava se Anti doping komisija Republike Srbije i Evropska Bilijar Federacija (EPBF).

III VRSTE PREKRŠAJA I KAŽNJAVANJE

19. Član

Nesportsko ponašanje – prekršaj koji mogu napraviti: takmičar, ekipa, funkcioner ili zvanična lica na takmičenju, i može biti:
 • Nepristojno ponašanje
 • Nepristojni gestovi
 • Verbalni ispadi i psovanje
 • Prigovori i svađa
 • Nepoštovanje sudijskih odluka
 • Nepoštovanje PRAVILA igre
 • Izazivanje i iritiranje publike, prisutnih gostiju zvaničnih lica i funkcionera
 • Fizički obračun sa drugim licem u toku takmičenja, pre ili posle njega Podrivanje i blaćenje ugleda Srpske Bilijar Asocijacije
 • Davanje neodmerenih i neistinih izjava u medijima (TV,radio, dnevne novine itd.)
 • Zloupotreba kontakta sa EPBF
 • Pribavljanje lične koristi (materijalne i svake druge) na osnovu ugleda Srpske Bilijar Asocijacije
 • Loša organizacija turnira i propusti od strane organizatora
 • Svako ponašanje koje narušava ugled Srpske Bilijar Asocijacije
Za  svaki  od  navedenih  prekršaja  IZRIČE  se   jedna  od  KAZNI  navedenih  u  II  poglavlju.

20. Član

Kao lakši disciplinski prekršaji, u načelu se smatraju nesportska ponašanja iz Člana 19. U III Poglavlju,nepridržavanje akata saveza koji ne izazivaju veću štetu, niti imaju veću društveno – sportsku opasnost, slaba organizacija takmičenja i slično. Svaki klub ili nadležno telo može svojim posebnim aktom utvrditi mere kažnjavanja za prekršaj, koje moraju biti usklađene sa ovim Pravilnikom.

21. Član

Kao teži disciplinski prekršaji, u načelu se smatraju izrazito nesportska ponašanja takmičara, nepravilna nastupanja,davanje neistinitih izjava u medijim, fizički napad s lakšim posledicama, neizvršavanje obaveza, nepridržavanje pravilnika BSS, neplaćanje novčanih kazni i slično.

22. Član

Kao najteži disciplinski prekršaj, u načelu se smatra – falsifikovanje službenih dokumenata i odluka, nepridržavanje Statuta, Pravilnika i ostalih akata BSS s težim posledicama, učinjena krivična dela u sportu i van njega, ispoljavanje nacionalizma i rasizma, fizički napad s težim posledicama i nanošenje težih telesnih povreda, ponovljeni teži prekršaji, podrivanje ugleda BSS u Srbiji i inostranstvu i slično.

23. Član

Nameštanje rezultata i nagovaranje takmičara da se ne takmiči po svom najboljem znanju i mogućnostima,pružanje ili obećanje poklona ili druge materijalne pogodnosti takmičaru ili klubu da jedan ili više mečeva odigra tako da time koristi drugom klubu ili prihvatanje takve ponude od strane takmičara ili kluba kažnjava se zabranom nastupa ili vršenja funkcije u trajanju od jedne godine, a u ponovljenom ili težem slučaju doživotnom diskvalifikacijom.

24. Član

Svako ponašanje koje nije izričito predviđeno kao prekršaj u ovom Pravilniku, a predstavlja povredu Statuta i Pravilnika BSS i drugih propisa bilijar organizacija i tela, ili prelazi okvire uobičajene i dozvoljene društvene i sportske delatnosti, kažnjava se jednom od kazni koja je predviđena za sličan prekršaj.

IV DISCIPLINSKI POSTUPAK

25. Član

Disciplinski postupak vodi DISCIPLINSKA KOMISIJA formirana od strane Upravnog odbora Srpske Bilijar Asocijacije.Komisija broji tri stalna člana, a za vreme trajanja postupka obavezno je prisustvo  kluba protiv čijeg člana se vodi postupak.

26. Član

Disciplinski postupak pokreće se na osnovu disciplinske prijave koju može da podnese svaki pojedinac ili organizacija koji su članovi BSS. Disciplinski postupak se može pokrenuti i po službenoj dužnosti kada Disciplinska Komisija na bilo koji način sazna da je učinjen disciplinski prekršaj.

27. Član

Disciplinska komisija Srpske Bilijar Asocijacije nadležna je za rešavanje svih sporova i prekršaja na takmičenjima koja se realizuju na teritoriji Srbije i u inostranstvu ako u sporu ili prekršaju učestvuju takmičari koji su članovi Srpske Bilijar Asocijacije.

28. Član

Disciplinski postupak može se pokrenuti:
 • Na osnovu izveštaja delegata, sudije ili drugih rukovodilaca na takmičenju,
 • Na osnovu prijave rukovodstva ili rukovodioca,
 • Na osnovu prijave kluba ili člana kluba,
 • Na osnovu prijave Sportskog saveza grada, okruga (regije), pokrajine i republike,
 • Po službenoj dužnosti.

29. Član

Prvostepeni organ za sve prekršaje je Disciplinska komisija BSS. Drugostepeni organ za sve prekršaje je UO BSS. Žalbe na odluke prvostepenog organa se podnose drugostepenom organu. U vršenju svoje funkcije Disciplinska Komisija je nezavisna i odluke donosi na osnovu ovog Pravilnika i drugih opštih akata BSS, a za svoj rad odgovarna je organu koji je izabrao.

30. Član

Žalba na odluku prvostepenog organa može se podneti u roku od 7 dana. Odluka UO BSS-a je konačna.

31. Član

Disciplinski postupak mora biti brz i racionalan. Prvostepeni postupak mora biti okončan u roku od 15 dana od dana podnošenja prijave.

32. Član

Odluka Disciplinske komisije mora biti uručena lično ili putem preporučene pošiljke sa Povratnicom. Odluku može uručiti i predstavnik pridruženog Saveza ili kluba, lično počiniocu prekršaja. Odluka mora biti overena od strane Disciplinske komisije, zavedena sa brojem i datumom, uz obrazloženje Odluke mora sadržati i pouku o Pravu, Pravnom leku i načinu Žalbe.

33. Član

U disciplinskom postupku saslušavaju se izvršilac prekršaja i svedoci, a prikupljaju se i drugi dokazi. Ako se disciplinski postupak vodi protiv kluba, mora se saslušati predsednik ili drugi ovlašćeni predstavnici kluba.

34. Član

Protiv Odluke o izrečenoj kazni ili disciplinskoj meri, kao i o oslobađajućoj odluci postoji rok žalbe od 7 (sedam) dana od datuma prijema Odluke o kažnjavanju ili oslobađanju od kazne.

35. Član

 • Žalbu na Odluku mogu podneti:
 • Lice koje je kažnjeno
 • Lica koja su kažnjena
 • Podnosilac ili podnosioci izveštaja ili prijave
 • Pridruženi Savez ili klub

36. Član

U složenijim slučajevima i pri grubom kršenju propisa i zakona za postupak koji je prijavljen mogu biti nadležni viši organi Republike Srbije (Arbitraža Sportskog Saveza Srbije, Anti doping komisija Olimpijskog komiteta Srbije, nadležni Sud, i slično) V OBNOVA POSTUPKA

37. Član

Disciplinski postupak se može obnoviti:
 • Ako se utvrdi da je pravosnažna odluka zasnovana na lažnim dokazima,
 • Ako se sazna za nove činjenice ili nove dokaze, na osnovu kojih bi se mogla doneti povoljna odluka da su te činjenice ili dokazi bili upotrebljeni u ranijem postupku.

38. Član

Predlog za obnovu postupka mogu podneti:
 • Kažnjeno lice
 • Kažnjena lica ili ekipe
 • Podnosilac Izvaštaja ili Prijave
 • Pridruženi Savez ili klub

39. Član

Predlog za obnovu postupka podnosi se Disciplinskoj komisiji Srpske Bilijar Asocijacije. U Beogradu, jul 2016. Predsednik Srpske Bilijar Asocijacije Jovan Stepanović _______________________