Opšta pravila

1. Opšta pravila

Sledeća opšta pravila važe za sve nabrojane bilijarske igre, osim kada su opšta pravila isključena sa nekim od pravila date igre. Kao dodatak, Regulative za bilijarske igre pokrivaju i aspekte igre koji se ne tiču direktno samo pravila, kao što su uslovi koje mora da ispunjava oprema koja se koristi, kao i organizacija turnira. Pul igre bilijara se igraju na ravnom stolu koji je prekriven čojom i oivičen gumenim martinelama.  Igrač koristi štap (bilijarski štap) kojim udara belu kuglu, a koja zatim pogađa ciljanu kuglu. Cilj igre je da se kugle koje nišanimo ubace u jednu od šest rupa koje se nalaze na ivicama stola. Igre se razlikuju na osnovu toga koje kugle, na osnovu pravila, su na redu da ih gađamo i na osnovu zahteva koje moramo ispuniti da bi pobedili u meču.

1.1. Igračeve odgovornosti

Igračeva je odgovornost da bude upoznat sa svim pravilima, regulativama i rasporedima igranja koji se primenjuju na turniru, Iako će zvanični organizatori turnira učiniti sve što je u njihovoj moći da te informacije  budu dostupne svim igračima, najveći stepen odgovornosti leži na igraču.

1.2. „Bliženje“ bele kugle da bi se odredilo ko ima prednost početnog udarca (lag)

„Bliženje“ bele kugle je prvi udarac u meču uz pomoć kojega se određuje kojim redom će igrači     igrati.  Sudija će postaviti po kuglu sa obe strane stola, na osnovnu liniju. Oba igrača će istovremeno udariti kugle sa ciljem da one udare u martinelu na drugoj strani stola, da se odbiju i da  se njihova kugla  vrati bliže martineli koja se nalazi iza osnovne linije i da joj bude bliža nego protivnikova kugla. Smatraće se da je ovaj udarac nepravilan pod sledećim uslovima:
 1. Ako bela kugla pređe liniju koja deli sto na dva jednaka dela i uđe na polovinu protivnika;
 2. Ako dodirne martinelu na suprotnoj strani stola više od jednog puta;
 3. Ako je kugla ubačena u rupu ili izleti sa stola;
 4. Dodirne neku od martinela sa strane;
 5. Ako se bela kugla zaustavi unutar rupe u ćošku a iza linije martinele; Kao dodatak, smatraće se da je ovaj udarac nepravilan ako se dogodi bilo koji od faulova vezanih za ciljanu kuglu, osim faula koji je opisan u odeljku 6.9 i koji se odnosi na kuglu koja se i dalje kreće;
Igrači će ponoviti bliženje kugle ako:
 1. Igrać udari kuglu pošto je kugla njegovog protivnika već udarila martinelu;
 2. Sudija ne može da odredi koja je od dve kugle bliža martineli;
 3. Oba udarca su nepravilna.

1.3  Oprema koju igrać sme da koristi

Oprema mora da ispunjava uslove koje je propisala WPA. Generalno gledajući, igračima nije dozvoljeno da u mećevima koriste neki novi tip opreme. Pobrojani načini korišćenja opreme se smatraju za uobičajene i pravilne. Ako igrač nije siguran u vezi sa korišćenjem nekog dela opreme on bi sve svoje nedoumice vezane za korišćenje opreme morao da raspravi sa menadžerom turnira neposredno pred početak meča. Oprema mora da se koristi samo u svrhu kojoj je namenjena i na način na koji je predviđeno da se odogovarajući deo opreme koristi (pogledajte odeljak 6.16. koji se odnosi na Nesportsko ponašanje).
 1. Štap za bilijar –  Igraču je dozovljeno da menja različite tipove štapova tokom meča (štap za igru, štap za brejk, štap za jump), takođe mu je dozvoljeno i da tokom meče promeni dva ili više štapova u okviru svakog tipa. Dozvoljeno mu je da koristi i neki tip produžetka koji se šrafi ili dodaje na štap kako bi povećao dužinu štapa.
 2. Kreda – Igraču je dozvoljeno da na vrh štapa stavlja kredu kako bi smanjio mogućnost lošeg kontakta sa belom (miscue), dozvoljeno mu je da korisi i svoju kredu, ali pod uslovom da se ona slaže sa bojom čoje.
 3. Produžeci – Igraču je dozvoljeno da koristi do dva produžetka za izovđenje jednog poteza. Način a koji će postaviti te produžetke je stvar njegovog izbora. Igrač može da koristi i svoj produžetak ako je on po obliku sličan produžecima koji se inače koriste.
 4. Rukavice – Igraču je dozvoljeno da koristi rukavicu tokom meča kako bi smanjio trenje između štapa i ruke.
 5. Puder – Igraču je dozvoljeno da koristi puder u razumnim količinama koje je odredio sudija.

1.4.  Vraćanja kugli u igru (spotting balls)

Kugle se vraćaju u igru , vraćaju se na sto tako što ih stavljamo na dugačku središnju osu stola, ali što bliže (zadnjoj tački – to je tačka na zadnjoj martineli na koju stavljamo prvu kuglu u trouglu kada slažemo kugle za početak partije) a između ove tačke i martinele. Pri tome, kugle koje se vraćaju na sto ne smeju nikako da pomere neku od kugli koje su ostale na stolu. Ako je zadnja tačka (foot spot) zauzeta, kuglu vraćamo najbliže toj tački tako da ona dodiruje kuglu koja se nalazi u toj tački. Ali, ako je bela kugla odmah pored kugle koju vraćamo u igru, bela kugla ne sme da se dodiruje sa kuglom koju vraćamo u igru, mora se ostaviti minimalan razmak između te dve kugle.  Ako je cela linija između zadnje tačke (foot spot) i martinele zauzeta drugim kuglama, kugla koju vraćamo u igru se stavlja iznad  zadnje tačke (foot spota), ali što je moguće bliže ovoj tački.

1.5. Bela kugla u ruci (bela kugla može da se stavi na bilo koje mesto na stolu) (ball in hand)

U ovoj situaciji igrač može da stavi belu kuglu na bilo koje mesto na stolu (pogledaj odeljak 8.1 koji definiše koji su to delovi stola predviđeni za igru) i može da nastavi da pomera i premešta belu kuglu sve dok ne izvede udarac (pogledajte definiciju 8.2. Udarac). Igrač može da koristi bilo koji deo štapa da bi pomerao belu kuglu, ali pokret štapa ne sme da bude unapred. U nekim igrama i kod vćine „break“ udaraca bela kugla mora da se postavi u prostor iza osnovne linije i onda mogu da se koriste definicije 6.10. Loše postavljanje bele kugle i definicija 6.11. Nepravilna igra sa belom kuglom iza osnovne linije. Kada je igrač koji je na potezu ima situaciju u kojoj bela kugla mora da se stavi iza osnovne linije i sve kugle koje on može da gađa su takođe iza osnovne linije, on može da zahteva da kugla koja je najbliža osnovnoj liniji bude postavljena na zadnju tačku (foot spot). Ako su dve kugle iza osnovne linije, a na istoj udaljenosti od nje, igrač mora da precizira koju od dve kugle želi da bude postavljena na foot spot. Kugla koja se nalazi tačno na osnovnoj liniji se ne može pomerati i igrač mora nju da gađa.

1.6.  Najava pogotka

U igrama u kojima je igrač dužan da najavljuje svoje poteze, kugla koju gađa i rupa u koju datu kuglu želi da ubaci moraju da budu određene, osim ako nisu očigledne. Detalji vezani za udarac (kao što su broj martinela koje će kugla pogoditi, ili broj kugli koje će kugla pogoditi) su nebitni. Može da se najavi samo jedna kugla tokom jednog udarca. Da bi najavljeni pogodak bio smatran legalnim sudija mora da bude sigruan da je dati potez bio najavljen, pa ako postoji neka mogućnost nejasnoće, kao što su „prekucavanja“  kugli, igrač mora da najavi i prekucavanje i rupu u koju će kugla ući. Ako sudija ili protivnik nisu sigurni koji je sledeći potez,oni mogu da zahtevaju da igrač koji je na redu najavi svoj sledeći potez. U igrama u kojima se potezi najavljuju igrač može da odabere opciju da najavi odbrambeni udarac (safety) a ne kuglu koju će ubaciti u neku od rupa. Tada je njegov protivnik na redu da igra. Da li će se primenjivati pravilo o vraćanju kugli u igru posle odbrambenog udarca, zavisi samo do pravila igre.

1.7. Smirivanje(umirivanje) kugle

Kugla može još minimalno da se pomeri posle trenutka kada je izgledalo da se konačno zaustavila usled nekih nesavršenosti kod kugle ili na samom stolu. Osim ako ovo „pomeranje“ kugle niej dovelo do toga da kugla upadne u rupu, ovo se smatra nečim što se povremeno dešava i što je uobičajeno – kugla u ovom slučaju neće biti pomerana na svoju prethodnu poziciju. Ako kugla usled ovog „pomeranja“ upadne u rupu, ona se vraća na mesto najpribližnije svojoj originalnoj poziciji. Ako kugla koja se „smiruje“ upadne u rupu neposredno pre udarca, ili tokom samog udarca, i to ima nekakav uticaj na izvođenje udarca, sudija može da vrati kugle na prethodne pozicije i da kaže da se udarac ponavlja. Igrač koji je na redu da odigra svoj potez ne biva kažnjen ako izvede udarac dok se neka kugla „umiruje“.

1.8. Vraćanje pomerenih kugli na njihovu poziciju

Ako je potrebno da neka kugla bude vraćena na svoju prethodnu poziciju zbog nekakvog pomeranja, ili zbog čišćenja kugle, sudija će to uraditi najbolje što to ume i zna. Igrači moraju da prihvate sudijinu odluku o poziciji kugle koja je vraćena na svoju prethodnu poziciju.

1.9. Spoljašnji uticaji

Kada se tokom izvođenja udarca pojave spoljašnji faktori koji utiču na ishod udarca, sudija će vratiti kugle na njihove pozicije pre tog udarca i udarac će biti ponovljen. Ako spoljašnji faktori nisu imali uticaja na ishod udarca, sudija će kugle koje su pomerene vratiti na njihova prethodna mesta pre udarca i igra će biti nastavljena. Ako kugle ne mogu da budu vraćene na svoje prethodne pozicije smatraće se da je došlo do „pat“ pozicije na stolu.

1.10.  Osporavanje sudijskih odluka i ukazivanje na nepoštovanje propisanih pravila

Ako igrač misli da je sudija doneo pogrešnu odluku, on može da predloži sudiji da preispita svoju odluku, ali sudijina odluka je poslednja i ona se mora poštovati. Ipak, ako igrač misli da sudija ne primenjuje postojeća pravila na odgovarajući način, on može zahtevati da suđenje obavi osoba delegirana od strane (saveza) da se pozabavi situacijama kada se igrač žali na neku sudijsku odluku. Sudija će prekinuti igru dok se žalba obrađuje. (Pogledajte, takođe, odeljak d) pravila 6.16 Nesportsko ponašanje). Faulovi moraju da budu dosuđeni odmah. ( Pogledati odeljak 6. Faulovi).

1.11. Predaja meča

Ako igrač preda meč, to znači da je izgubio meč.  Npr. Ako igrač tokom meča odvrne svoj štap, dok je njegov protivnik za stolom i tokom protivnikovog odlučujućeg „rack-a“ u meču, to će se smatrati za predaju meča.

1.12.  Pat pozicija (stalemate)

Ako sudija uoči da nema napretka u toku partije (da se na stolu ne vidi da se dešava bilo šta što bi moglo dovesti do kraja partije, sudija može da proglasi „pat“ poziciju na stolu i igrači tada imaju pravo na po još tri poteza. Ako i posle ta tri poteza sudija vidi da se i dalje ne napreduje ka završetku partije, on će proglasiti „pat“ situaciju. Ako to oba igrača prihvate, oni mogu da se slože sa „pat“ situacijom na stolu i bez korišćenja prava na još dodatna tri poteza. Procedura u slučaju „pat“ situacije na stolu je propisana u okviru pravila svake pojedinačne igre.